Vedtægter for Odins Ravne

Vedtægter for Odins Ravne

Vedtægter for Odins Ravne

§ 1. Foreningens navn er Odins Ravne. Dens hjemsted er Holbæk Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1 at medvirke til at den mundtlige fortælling bliver en levende og synlig del af kulturen i Holbæk kommune.

Stk. 2 på tværs af kulturskel at give kendskab til den danske kulturs og andre kulturers fortællertraditioner.

Stk. 3 at arbejde for at skabe rum og rammer for mødet mellem fortæller og publikum, bl.a. ved offentlige og private arrangementer.

Stk. 4 At samarbejde med andre fortællerkredse/foreninger om at lave fælles kurser og arrangementer.

§ 3.Medlemmer

Stk. 1 Som medlem af Odins Ravne kan optages enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2 Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, når særlige forhold giver anledning til det. Det kræver 2/3 af bestyrelsens stemmer. En afvisning skal til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling, såfremt den afviste ønsker det.

Stk. 3 Såfremt et medlem overtræder foreningens love, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende midlertidigt. Dog skal eksklusionen besluttes endeligt ved førstkommende generalforsamling efter høring af medlemmet.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen holdes i 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med min. 2 ugers varsel.

Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper forelægges til godkendelse.

  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

  4. Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter.

  5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  6. Fastsættelse af kontingent.

  7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

  8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges enten af et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ethvert fuldgyldigt medlemskab har en stemme ved generalforsamlingen.

Medlemskab forudsætter, at kontingentet er betalt.

Kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen arbejder efter foreningens formål og varetager foreningens interesser udadtil som indadtil. Formanden og kassereren kan indgå aftaler på foreningens vegne.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol ved møderne.

§ 6. Hæftelse og tegningsret. For de aftaler foreningen indgår, hæfter kun foreningen. Bestyrelsenhæfter ikke personligt på vegne af foreningen. Kassereren har tegningsretten vedr. det økonomiske og formanden har tegningsretten for foreningens øvrige anliggender.

§ 7.Regnskab. Kassereren er ansvarlig for, at der føres regnskab og opkræves kontingent. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 8. Vedtægtsændring:

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen
a) ved fuld enighed blandt de fremmødte medlemmer
eller
b) 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 9 Opløsning

Ved foreningens opløsning anvendes formuen til kulturelle almennyttige formål efter bestyrelsens indstilling. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27.marts 2008,
med ændringer vedtaget på generalforsamlinger 26. januar 2017 / 6. april 2017 og 26. april 2018 / 12. maj 2018.

 

Rita Lindegaard Sørensen - Freddy Harthimmer – Richard Olsen

(bestyrelsen 2018)