Generalforsamling

Generalforsamling 2021

ODINS RAVNE -  HOLBÆKFORTÆLLERNE
Formand: Rita L Sørensen 29809420                                   
www.odinsravne.dk 

Kære Odins Ravne

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen skulle være afholdt torsdag den 28. januar 2021, men som I ved, har vi i stedet afholdt den ved at alle har sendt skriftlig tilkendegivelse per mail. Alle har svaret og alle godkender og tilslutter sig det hele. Så det har jo været en let opgave for mig at lave nedenstående referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent og referent.
Rita laver referatet.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper, forelægges til godkendelse.
Alle har per mail godkendt bestyrelsens årsberetning 2020. 

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Alle har per mail godkendt regnskabet for 2020. 

4.      Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter.
(Forslag: Rita, Freddy og Richard til bestyrelsen samt Karen og Marianne til suppleanter. Alle modtager genvalg.)
Alle er genvalgt.

5.      Valg af revisor og revisorsuppleant. ( Forslag: Anne-Grete Boje)
Genvalgt.

6.      Fastsættelse af kontingent.(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr om året.)
Kontingent for 2021 fastsættes til 200 kr. Kontingentet skal indbetales på konto  1726 - 6272708892. Husk at skrive dit navn.

7.      Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag

8.      Eventuelt.

Ravnehilsner fra Rita

 

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE. 22.1.20.
Alle tilstede undtagen Anja. John og Peter.
Dirigent: Freddy. Referent: karen.

Generalforsamling konstateres lovlig indkaldt.
Der er udsendt dagsorden og bestyrelsens beretning for det forløbne år hvortil henvises Bestyrelsens beretning godkendes.
Regnskab ved Freddy revideret ved Annegrete fremlægges og godkendes.
Kontingent fastholdes ved kr 200 årligt og kan indbetales til Bank Nordea. Reg- 2428-6272 708 892.
Formand Rita - kasserer Freddy - best.medl. Richard - suppl.Karen genvælges og Marianne nyvælges som suppleant. Annegrete genvælges til revision.Vi fortsætter uden revisorsuppleant. EVT. WORKSHOP drøftes og fastlægges til lørdag 19. september hele dagen og søndag 20. sept. Halv dag. Søndag forventes at blive performance. Der viser sig bred enighed om at lade årets workshop foregå ved egen kraft og egne fortællinger idet man især ønsker at arbejde videre med at knytte musik til fortælling.
MØDEDAGE:
27.2 i Roskilde kan kun 3 deltage. (. Der er udsendt invitation til kursus i Roskilde 15. februar og Fortælledag 22.3 i Roskilde Bibliotek sammen med Visens venner. Kom endelig hvis muligt.) Mødet i juni flyttes til 2. juli og bliver hos Karen.
Mødet 24. september bliver med indbudte gæster og ligger umiddelbart efter workshop. Forventes at kunne blive med fortællinger derfra.
Nordisk fortælleseminar på Vrå højskole i uge 30 nævnes vil sandsynligt at blive et rigtig godtarrangement til alm-. Højskolepris.

Karen Jacobsen

Generalforsamling 2019

ODINS RAVNE TORSDAG 31. JANUAR 2019.02.03
TIL STEDE OLE INGEBJØRG FREDDY KIRSTEN H. ANNEGRETE RICHARD RITA KAREN GENERALFORSAMLING KONSTATERES LOVLIG INDKALDT.
Dirigent.:Freddy. Referent: karen.

Dagsorden og bestyrelsens beretning er tidligere udsendt hvortil henvises.

Bestyrelsens BERETNING oplæses af formand og godkendes med applaus.

DRIFTSREGNSKAB fremlægges af kasserer Freddy. På udgiftssiden har vi i løbet af året afholdt WORKSHOP og 10 år JUBILÆUM. Derudover mindre beløb til hjemmeside kontingent DATS og DANSKE FORTÆLLERE. Samt indkøbt lydanlæg og betalt Bankgebyr. På indtægtssiden har vi modtaget kr 2500 fra DATS til workshop. Derudover selvfølgelig vores egne kontingenter. Ved årets udgang er egenkapital kun 6 procent reduceret og er I alt. Kr 20128.
REGNSKAB GODKENDES .

BESTYRELSE
Rita Richard og Freddy samt suppleant Karen genvælges og Ingebjørg nyvælges som suppleant. Anne-grete nyvælges som revisor.

KONTINGENT fastsættes uændret til 200 kr. REG.2428 KONTO 6272 708 892.

Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

EVENTUELT.
FÆLLESMØDE med ROSKILDE FORTÆLLERLAUG SKOVBRYNET 2 HOLBÆK 28.2.19 KL 19. MARTSMØDE flyttes til kulturkasernen og foregår til premiere for teaterrøddernes nye forestilling 26.3.19.kl 19.30 idet flere af vores medlemmer er med. Billet købes på teater-røddernes hjemmeside for 120 kr – og er indkøbt for tilstedeværende til generalforsamling.
MAJMØDE flyttes til 23.5.
WORKSHOP. Evt. 14 eller 15. september. Mulige undervisere som formand rekognocerer…. ANNE MARIE KRARUP STEFFEN SOMMERSTED PIA PLESNER.
SKVULP. 2019 I PINSEN 7-8. JUNI PÅ HOLBÆK HAVN VED TRÆSKIBSTRÆF. RICHARD HAR MELDT OS TIL. VI HAR BETINGET OS AT DER SKAL FORTÆLLES PÅ SELVE SKIBENE. Overvej hvem der kan. Freddy Kirsten og Karen kan ikke 8. juni.
HJEMMESIDE. JOHN
MARKEDSFØRING . Richard har udsendt folder til pensionistforeninger men ingen Svar modtaget.

Generalforsamling efterfølges af formidabel nytårsfrokost i skønne rammer hos ole og Ingebjørg.

Ravnehilsner Karen Jacobsen

Extraordinær generalforsamling 26. april 2018

 

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Odins Ravne

 torsdag den 26. april 2018 kl. 19.00, Skovbrynet 2, Holbæk.

 Til stede: Ole, Ingebjørg, Karen, Freddy, Richard, Kirsten H, Lone, Rita.

 1.  Valg af dirigent og referent.
  Hhv. Freddy og Rita.
 2.  Forslag til vedtægtsændring.
  For at tilfredsstille banken foreslår bestyrelsen en tilføjelse til §6. Tilføjelsen er anført med rødt/kursiv.
  § 6. Hæftelse og tegningsret.
  For de aftaler foreningen indgår, hæfter kun foreningen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt på vegne af foreningen.
  Kassereren har tegningsretten vedr. det økonomiske og Formanden har tegningsretten for foreningens øvrige anliggender.
  Enstemmig vedtaget..
 3. Da vedtægtsændringer kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger blev vi enige om, at holde en "elektronisk generalforsamling" om 14 dage, med helt samme dagsorden.  Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 12. maj kl. 12 med ovennævnte forslag til dagsorden som eneste punkt. De 8 fremmødte har på forhånd tilkendegivet, at de stemmer for vedtægtsændringen endnu en gang.
  Du skal altså ikke møde op, men blot sende en mail til Rita (eller SMS til 29809420), hvis du er IMOD vedtægtsændringen. 


 

 

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Odins Ravne torsdag den 25. januar 2018 kl. 18.00 Skovbrynet 2, Holbæk.

1. Valg af dirigent og referent. (forslag: Freddy og Karen) Freddy blev valgt til dirigent og Kirsten H til referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper forelægges til godkendelse. (vedhæftet: læs den og hav eventuelle kommentarer klar) Generalforsamling er lovligt indkaldt. Formandens beretning er udsendt til alle til gennemlæsning. Ritta gennemgik beretningen, som blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Årsregnskabet er endt med et underskud på 251kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter. (Frank ønsker ikke genvalg; som ny kasserer foreslås Freddy. De øvrige modtager genvalg.) Frank går af som kasserer. Freddy blev valgt til ny kasserer. Bestyrelsen består nu af Rita som formand, Freddy som kasserer, Richard som menigt medlem og Karen og Kirsten E som suppleanter.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Frank blev valgt til revisor. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent.(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr om året.) Kontingentet forbliver på 200kr.

7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.(Bestyrelsen har to forslag - se nedenfor.)
7.1 Bestyrelsen foreslår, at Odins Ravnes 10 års jubilæum fejres den 16.september 2018 med et arrangement, hvor venner og samarbejdspartnere inviteres. Den økonomiske ramme er 6000 kr. Vi vil søge at få lokale på Elværket, Holbæk (1. sal). Nærmere detaljer diskuteres på et senere møde. Det blev drøftet, om festen kun skal være for Odins Ravne, eller om samarbejdspartnere skal indbydes. Det blev aftalt at afsætte 6000-8000kr til formålet. Men vi drøfter senere, hvordan jubilæet skal fejres.
7.2 Bestyrelsen foreslår, at vi går i samarbejde med Cafe Habibi i Jyderup og således kan fortælle 1 - 2 gange årligt uden honorar. Forslaget blev drøftet, og man vedtog, at det er ok at aftale med Habibi i privatregi, Men hvis det er i foreningens navn, skal vores faste honorar betales.

Eventuelt. Der blev uddelt en liste med kommende møder og arrangementer. Næste møde er hos Anja i Roskilde. Adressen findes på listen. Rita læste en mail fra Dorthe Futtrup op. Det var hendes forslag til vores workshop. Hvis vi har brug for foreningens registreringsnummer og kontonummer, kan vi finde det på hjemmesiden. Vi får også oplysningen i forbindelse med indbetalingen af kontingentet. Rita læste en sød hilsen fra Thomas op. Han er ikke længere medlem af foreningen. Kirsten H fortalte om Ravnenes sidste arrangement i Nr Jernløse. Det var Odsherreds historier og et vellykket arrngement med ca 30 tilhørere.
Referent KirstenHarthimmer
Rita Lindegaard Sørensen, Formand - Freddy Harthimmer, Kasserer - Richard Olsen

Generalforsamling 2017

ODINS RAVNE

 

GENERALFORSAMLING Torsdag d. 26. Januar 2017.

 

Til Stede: Rita,Frank,Richard, Kirsten H., Fredddy, Kirsten E.,Ole, Ingebjørg, Annegrete og Karen.

 

Frav.: John, Peter og Thomas.

 

DAGSORDEN: udsendt til alle med mødeindkaldelse og godkendes.

 

DIRIGENT: Freddy.

REFERENT: Karen.

 

RITA fremlægger bestyrelsens årsberetning ( som også er udsendt med mødeindkaldelse).

 

Der er bred enighed om at det er en velskrevet (formanden) og meget informativ beretning - og især udtrykkes glæde over at så mange medlemmer har været aktive i årets løb i faktisk mange sammenhænge. Beretning godkendes.

 

FRANK fremlægger årsregnskab hvoraf fremgår at der er et overskud på

Kr 5302 ( dels øget aktivitet og dels tilskud fra DATS på 3000 kr til

Seminar.) Der er egenkapital på 21731 kr.

 

Det reviderede regnskab godkendes.

 

VALG: Formand ,kasserer, øvrig bestyrelse samt suppleanter er på valg og

Modtager genvalg. Alle genvælges.

Bestyrelsen består således fortsat af Rita, Frank og Richard samt

Kirsten E. Og Karen som suppleanter.

 

Revisor Freddy genvælges ligeledes.

 

KONTINGENT: Bestyrelsen har foreslået uændret kr 200 –og dette godkendes.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 

Punkt 7 drejer sig om at få ændret indkaldelsesvarsel til generalforsamling fra 4 uger til 2 uger. Og således at forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling.. Vi har faktisk vedtaget dette allerede i 2010 men kan ikke finde referatet.

Det skal efter aktuelle vedtægter vedtages med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer samt ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Samtlige tilstedeværende stemmer for ændringen.

 

Punkt 8 drejer sig om at

 

KUNNE ÆNDRE VEDTÆGTER ved

 

 1. fuld enighed blandt de fremmødte medlemmer

 

 

eller

 

 1. 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

 

 

SAMTLIGE TILSTEDEVÆRENDE stemmer for denne ændring – og tilkendegiver også at bestyrelsen f. Eks. Kan indkalde til extraordin ær generalforsamling med kun dette ene punkt i forbindelse med almindelig månedsmøde,.

Freddy nævner at vedtægter bør kunne ses på hjemmesiden hvad alle er enige i. Det foranlediges af Rita når vedtægtsændringer er helt færdige.

 

 

EVT. Der er udsendt foreløbig liste over dette års møder, hvoraf 3 foreslåa rykket en uge.

Det drejer sig om at

Mødemed ROSKILDEFORT. Bliver 2.3 kl 19. I Skovbrynet.

 

Møde 30.3 aflyses og finder i stedet sted 6.4 .

 

Møde 27.4 vil blive hos Richard på Falkevej 18.

 

Møde 25.5 flyttes til 1.6.

 

Der bliver workshop ved Troels Ejsing 9. Og 10. September .

 

Der takkes for go`ro og orden.

 

OG HEREFTER FULGTE FORMIDABEL JULE_ NYTÅRSFROKOST .

TAK til ALLE for DETTE SKØNNE ARRANGEMENT:

 

NÆSTE GANG FORVENTELIGT 25.1.18.

 

Regstrup 28. Januar 17 Karen Jacobsen.

 

 

Årsberetning 2016

Generalforsamling ODINS RAVNE 28- januar 2016 i Skovbrynet.

 

 

 

DAGSORDEN som udsendt til alle. Generalforsamling behørigt indkaldt. Tilstede alle medlemmer _undtagen john og Peter.

 

MØDELEDER:freddy. REFERENT: Karen.

 

ÅRSBERETNING er udsendt til alle og der er ikke indkommet indvendinger.

INGEBJØRG oplæser årsberetning . Det viser sig at der på listen mangler et arrangement i Asnæs i september ved Freddy,Kirsten H. Og Richard om ODSHERREDS HISTORIE. Efter tilføjelse af dette

GODKENDES ÅRSBERET NING.

 

REGNSKAB uddeles og fremlægges ved kasserer Frank.

Der er et underskud på 1010 kr men det er fiktivt og reelt på 610 kr idet et kontingent til Danske Fortællere ikke kommer til at indgå( formentlig betalt af medlem som ikke beder om refusion).

Ingebjørg har betalt Kontingent til DATS og får udbetalt 325 kr for dette.

 

VEDTAGES at kontingenter til DATS og Danske Fortællere fremover kommer på betalingsservice.

 

Der er aktiver på 17154 kr.

 

Regnskab GODKENDES.

 

 

VALG: Ingebjørg modtager ikke genvalg. Frank og Richard modtager genvalg og vælges. RITA meddeler gerne at ville tage en tørn i bestyrelsen og VÆLGES. KONSTITUERES efter mødet som FORMAND.

SUPPLEANTER: De to suppleanter Kirsten E. Og Karen fortsætter.

 

 

KONTINGENT: Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på 200 kr og

Dette vedtages.

 

HONORARPOLITIK.:

 

Bestyrelsen anbefaler nuværende ordning videreført(HONORAR 1000 kr til FORENINGEN som så betaler transportudgifter).

 

Imidlertid finder forsamlingen at 2-3 timers indsats burde honoreres bedre . Mener hele honorarpolitiken skal på et senere møde.

 

Det pålægges den nye bestyrelse at udarbejde forslag til et senere møde samt at sikre at der altid er skriftlig kontrakt( hvad der vist også nu altid er).

 

 

PINSE: Vi ved lidt om arrangementet via Kirsten E. Holbæk teater er iscenesætter på alt men uddelegerer.

FAIR PLAY står fredag aften for optog med deltagere fra forskellige interessenter og foreninger.

Thomas argumenterer for at bruge maritime historier og er sandsynligt selv interesseret ligesom måske også Richard og Kirsten E. ( sidstnævnte har i forvejen teaterrødderne). Thomas vil ”gå i kødet på arrangører” 0g ”kræve rigtige kulisser”. Kommer med oplæg til gruppen.

 

SEPTEMBERWORKSHOP er alle interesseret i. Der nævnes som undervisere Pernille Stokfeldt, Troels eller Jens Arentsen. DATS anbefales ansøgt . Udgangspunkt 7000 kr til underviser. Bestyrelsen arbejder videre og kan indgå aftaler om både honorar og underviser.

 

 

HJEMMESIDE indgår på et senere møde idet John ikke er tilstede.

 

MØDE i ROSKILDE i februar 16. Der er max 4 som kan 18. Feb. Og mindst 7 som kan 25. Feb. Ingebjørg tilskriver Roskilde derom.

 

 

INGEBJØRG lægger vægt på at deres hus i SKOVBRYNET fortsat står åbent for møder. Hun vil gerne være husmor.

 

TAK til INGEBJØRG for MANGE ÅRS GODT BESTYRELSESARBEJDE.

 

VELKOMMEN til RITA.

 

TAK for god ro og orden til mødeleder. TAK til alle for herlig efterfølgende nytårsfrokost.

 

31.01.16. Karen Jacobsen.

 

Generalforsamling 2015

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE 29-01 -15. Skovbrynet 2.

 

 

Til stede: Ole Ingebjørg Richard Rita Frank John Kirsten E. Karen.

 

Gyldig indkaldt. Mødeleder. Kirsten E. Referent: Karen.

 

Årsberetning udsendt. Lille rettelse idet vi i slutningen af august blev inviteret til fortællefestival i Vikingeskibsmuseet og det var ikke os som inviterede.

Årsberetning blev herefter godkendt.

 

Frank fremlagde revideret regnskab. Der er et underskud på 3550 for året 2014. Der har ikke været så mange arrangementer . Vi har imidlertid penge på kistebunden ( 17439 kr) . Vi var heldige at få et flot og billigt arrangement med workshop i september med Hans Laurens. Vi er enige om at vi ikke er i behov for at puge sammen .

 

Kontingent vedtages uændret kr 200

( som kan indbetales senest 1. April til Frank på konto reg. 1704 konto 627 2708 892).

 

 

Ingebjørg forhører sig hos Mikkel på kasernen om hvad pinsearrangement går ud på. Vi kan ikke tage stilling til det før vi ved hvad det drejer sig om.

 

Vi vil alle gerne have en ny workshop i september ( helst før 18.9 men ikke afgørende).+

 

Vi kunne tænke os Jesper la Cour eller Jens Arentsen. Ingebjørg undersøgeer muligheder. Vi forestiller os at invitere Roskilde på restpladser idet OR står først for.

 

Roskilde plejer at betale deltagerprisen.. Bestyrelsen afgør rabatten til medlemmer.

 

Honorarpoitiken ved Fortælling fortsætter uændret når man er i foreningens regi. Man må gerne fortælle som sig selv udenom foreningen hvor man selv fastsætter evt. Honorar. Honorar i foreningens regi går til foreningen som udbetaler evt. Transportudgift med de offentlige satser.

1000 kr for op til en time. 1500 kr hvis det skal vare længere tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard udsender prospekt til pensionistforeninger, evt. Også til fængslet i Jyderup Og menighedsklubber.

Karen har sendt kontaktadresser omk. Kirker til Richard.

 

Der var vellykket fortællearrangement på biblioteket 24. Jan. Ved Annegrethe, Richard og John og Kirsaten H. Folk var interesserede.

 

 

Vi inviterer Roskilde fortællerne til møde 26. Februar hvor John , Kirsten E. Rita og ingebjørg foreløbig har meldt sig som mulige fortællere. Intet soecifikt emne.

Kage ved karen.

 

 

Drøftet evt fortælling i æglageret kombineret med musik(Ole, Flemming, måske Michael Abell) og maleri. Evt NORDISKE HISTORIER Ole undersøger muligheder. Evt søge Holbæk kommune om kulturpenge ved næste ansøgningsfrist 1. Juni. 15.

 

Vi gør ikke noget ved verdens fortælledag 21. Marts.

Omk. Nyvang undersøger Ingebjørg om der er interesse for os i form af eventyrvandring i forbindelse med marked.

 

 

Efter generalforsamling fortæller John,Rita og Richard.

 

 

 

 

Tak for god ro og orden, kaffe –te ,de gode velkendte småkager og gode fortælliger.

 

Regstrup 31.01. Karen .

 

 

 

 

Generalforsamling 2014

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE 30. januar 2014.

 

Til stede. Ingebjørg,Ole, Frank,Richard;Kirsten E.,John,Karen. Afbud gr. Sygdom:Ebon,gr.snevejr:Kirsten og Freddy.gr. udrejse Rita og annegrete.

 

Referent: Karen.

 

Behandles efter rettidig udsendt dagsorden.

 

Årsberetning ved formand Ingebjørg som udsendt drøftes, roses og godkendes.

 

Regnskab ved kasserer Frank fremlægges ,drøftes og godkendes . Der er årsoverskud på 969 kr og i alt nuværende kapital på 21038 kr.

 

Hjemmesiden synes at være ganske effektiv og har ugentlig 2-300 besøgende som dog ikke efterf. Bruger muligheden af at skrive til formanden undtagen i faktiske enkeltsituationer .

Hjemmesiden henviser til ikke eksisterende nyhedsbrev og det sørger Frank for at fjerne.

 

KONTINGENT fastsættes uændret til 200 kr årligt.

 

Ingebjørg, Richard og Frank genvælges til bestyrelsen. Karen genvælges som suppleant og Kirsten E. nyvælges som suppleant. Freddy genvælges som revisor .

 

Vi beslutter at fastholde medlemskab af DATS og FIDA og forventer at Rita fortsat er vores repræsentant i FIDA. Alle er velkomne til FIDAS generalf. Og der er udsendt invitation . FIDA har nu besluttet årlig FORTÆLLINGENS DAG til 24. januar som således lige har været afholdt i Viborg og handlede om Evald Tang Kristensen.

 

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamling.

 

ALLE STØTTER OP OM FREMSENDT BLOMSTERHILSEN TIL EBON OG FØLGER HENDE I TANKERNE I HENDES KAMP IMOD SVÆR SYGDOM..

 

Tak for godt samvær.

Karen Jacobsen.

31.1.14..

Generalforsamling 2013

Generalforsamling Odins Ravne   to. 31. jan. 2013 .

 

Dirigent:  Freddy. Referent: Karen.

 

Freddy konstaterer lovlig indkaldelse efter vedtægter og dagsorden behørigt udsendt.

 

Ad årsberetning:   Ingebjørg gennemgår indgående tidl. Udsendt beretning som godkendes.Applaus. Den er fyldestgørende og der er ikke spørgsmål hertil.

 

 Ad regnskab:         Frank fremlægger og gennemgår. Der er pæn indtægt idet Holbæk Teater har betalt 5x vores vanlige takst.Der er udgifter til kontingent til DATS og FIDA ( danske fortæller). Hvoraf sidstnævnte til 2 kont. (både forening og et enkelt personligt, fordi foreningen foreløbig ikke giver tilmeldte foreninger stemmeret ).

 

Ad valg:                 Bestyrelsen genvælges.

                                d.v.s. formand Ingebjørg, næstf. Richard, kasserer Frank

                                          suppl. Ebon og Karen

                                          revisor Freddy.

 

Ad kontingent:       Fastsættes efter bestyrelsens anbefaling uændret til 2oo kr.

 

                                 Forventes indbetalt i februar til konto 2190-6272708892

 

Ad forslag:               Ingen indkomne  forud for generalf.

                                 Denne vedtager:

 

                                                      Medlemskab af DATS fortsætter.

                                                     Medlemskab af FIDA fortsættes et år og opsiges

                                                     Hvis der ikke vedtages foreningsstemmeret.

                                                      Det personlige medl.skab fortsætter ligeledes

                                                      Idet kun det giver stemmeret på deres kom.Generalf.

                                                                Rita fortsætter.

 

                                                        Vores hjemmeside fortsætter et år.

                                                       Den skal have LINK til Roskilde Fortællelaug  ogDats.

 

Ad FIDA:               

Rita orienterer om denne forening som fortsat er i opstartfasen og herfocuserer på tilbud til børn og unge, netværksdannelse, udvikling og interessegrupper.

 

Ad Arrangørbetaling og kørepenge til fortællere:

Som bekendt betaler arrangører kr 500 uanset længde og antal fortællinger og derudover betales kørepenge pr bil ( nogen gange 3 biler).

Kirsten H. tager en diskussion op omk. dette og foreslår sec af Freddy, at  Bestyrelsen drøfter om det kan gøres på andre måderf.eks. med højere arrangørbetaling og ensartet opkrævning afkørepenge som foreningens medlemmer så fordeler indbyrdes efterregler så det går til dem der kører længst. F.eks. også højere arrangørbetaling differentieret efter tidsforbrug.

 Det skal bemærkes at formand Ingebjørg altid orienterer arrangører om pris og antal biler hvorfra så det ikke burde komme bag på dem.

Derudover alm. Enighed om at det faktisk er billigt.

 

 

Generalforsamling afsluttes .

 

Tak for godt arrangement

 

Karen Jacobsen.

 

 

 

 

Generalforsamling 2012

GENERALFORSAMLING   ODINS  RAVNE     26-1-12    hos   Ingebjørg og Ole.

 

 

Til stede:  Ole , Ingebjørg,John,Frank,Kirsten H., Freddy, Kirsten E.,Rita, Anne-grete,Karen.

 

Freddy vælges som DIRIGENT  og konstaterer generalf. Lovlig indkaldt.

Karen vælges som REFERENT.

 

Årsberetning, dagsorden og Regnskab er udsendt til medl. Og fremlagt.

 

Årsberetning og regnskab godkendes.

 

Bestyrelsen er villig til  genvalg og der er ikke andre kandidater så best. Genvælges.

 

Den består af form. Ingebjørg, kasserer Frank, sekr Richard,suppl Ebon og karen.

 

Revisor Freddy er villig til genvalg og genvælges.

 

KONTINGENT:

 

Det vedtages at kont. Stiger til 200 kr årligt  idet der er stigende udgifter efter at vi har tilmeldt os Fortællere i Danmark.

Vi er nu 12 medlemmer. Kont. Kan indbetales på konto 1704  6272708892.

 

GÆSTEAFTEN

 

Der er forslag fra best. Om at  medl.aften 25. okt. 2012 bliver så hver kan invitere et par gæster med.

Rita orienterer om Roskildes brug af Dagligstuefortællinger hos M. Christensen m. brug af Hemmelig gæst som bl.a. Rita har været.Her betaler man hvilket ikke er tanken hos os udover alm. Kaffepris.

Det vedtages at 25. okt. Bliver gæsteaften.

 

Der er ikke indkommet forslag fra øvrige medl.. Intet til evt.  Generalf. Slutter hermed.

 

MEDDELELSER

 

Freddy orienterer om DATS nyhedsmail-og teaterfestival  11-13. maj i Holbæk.

 

Rita orienterer om ” Fortællere i Danmark” hvor Rita er personligt medl.( for at vores forening kan få en stemme) og samtidig vores repr. På foren ingens medl.skab.

Rita vil arb. For at en forening kan få en stemme direkte. Mener i øvrigt at foreningen kan blive vanskelig at løbe i gang som den ser ud nu.Den har en best. På 3 medl. Og 2 suppl.. Der skal gøres meget . Mangler endnu hjemmeside. Næste møde er 24.3 i Odense.

 

 

Der vil 14. april kl 10-16 blive afholdt kursus ved Frans Bendix på Stejlepladsen. Koster 100 kr.. Der ser ud til at kunne blive 10 deltagere. Herfra er Kirsten E.,Frank,Ingebjørg,John,Rita,Anne Grete og karen.

 

 

Roskilde fortællelaug   spørger efter  en deltager til VERDENS FORTÆLLEDAG om TRÆ.

Rita og Anne Grete måske interesseret.

 

MEDLEMSAFTENER 2012

 

23.2 aflyses Aprilmøde bliver 19.4.,   Sommerafslutning bliver 21.6 hos Kirsten E. hvor Kirsten vil eksp. Med at invitere hele Bennebo med.

 

Efterårssæson starter 23 aug.  25. okt bliver gæsteaften.. 29. nov sidste møde inden jul.  31. jan 2013 næste generalforsamling.

 

 

Vi sluttede med herlige historier ved Kirsten H., John, Kirsten E. og lidt Ingebjørg.

Kulinarisk var aftenen  ved fælles anstrengelser en fornøjelse.

 

Karen J.

 

Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamlingen den 27. januar 2011.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Freddy blev valgt til dirigent og Ebon til referent.

2. Årsberetning ved Ingebjørg.

Beretningen blev godkendt med følgende ændringer. Rita var ikke med den 19 marts, og Pernille fortalte julehistorier i Huset på Næsset den 5. december.

3. Fremlæggelse af regnskab ved Frank.

Frank uddelte regnskabet. I 2009 var der et overskud på 13.646kr. I 2010 var der et underskud på 3.334kr. Egenkapitalen er nu på 11.632kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen.

Hele bestyrelsen blev genvalgt.

5. Valg af revisor.

Freddy blev genvalgt. Og efter alle de mange klapsalver gik vi videre til punkt

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev fastholdt på 150 kr om året. Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Nordea Reg. nr. 1704 konto nr.6272708892 senest 1. april, hvis man stadig ønsker at være medlem. (Derudover betaler vi 10 kr for kaffe ved møderne).

7. Årsplan med forslag fra bestyrelsen.

Se vedhæftede årsplan fra Ingebjørg.

Freddy havde følgende kommentarer til arrangementet ”På Kanten”. Odins Ravne kunne deltage som guides/skubbere og bringe vandringen videre rundt i byen med forskellige fortællesteder. Vi får nogle oplysninger fra Museet, som vi kan bruge i historierne. Rita, Richard, Ingebjørg og Ebon sagde ja til at deltage.

Fredag den 21. september er også en international fortælledag. Rita undersøger, hvad der rører sig og Ingebjørg kontakter Brian Kristensen på Holbæk Teater angående et evt. arrangement.

Ebon laver et oplæg til Holbæk kommuneskoler om fortællerangreb, som skal ud inden sommerferien. Angreb i overbygningen på Østre Skole aflyses, hvis ingen melder sig til at fortælle. Tænk over om I skulle have lyst til at være med inden næste ravnemøde.

Kursus med Frans Bendix. Ingebjørg laver indbydelsen til Roskildefortællerne. Ebon gennemlæser den sammen med Frans inden den sendes ud. Deltagerpris 100 kr.

8. Stemmetræning og afvekslende øvelser.

Vi vedtog at genoptage stemmetræning ved Ebon og afvekslende øvelser, når nogen løber ind i sådanne ved de ordinære ravnemøder.

 

9. Genoptagelse af kærlig kritik.

Vi vedtog at genoptage kærlig kritik /feedback på ravnemøderne.

10. Eventuelt.

Ingen punkter. Freddy takkede for god ro og orden, og så gik vi over til historierne. Rita fortalte en forvandlingshistorie fra Afrika og Frank tog hul på en ny historie om dråben.

 

Ref. Ebon

 

Generalforsamling 2009

Referat fra generalforsamling i Odins Ravne torsdag d. 29. jan 09

 

Deltagere: Ole, Ingebjørg, Frank, Richard, Freddy, Ebon, Rita

 1. En historie.
  Ingebjørg fortalte om Pigen med de røde sko…som dansede.

 2. Valg af dirigent og referent
  Ingen dirigent … Rita er referent.

 3. Årsberetning ved Ingebjørg.
  Årsberetning vedhæftet. Årsberetningen blev godkendt, med en tilføjelse om at Frank var på fortællekursus på Sejerø 5-6 september.

 4. Fremlæggelse af årsregnskab ved Frank
  Regnskabet er simpelt – indtægt på 1500 kr. fra kontingent – udgift på 580 kr. til gebyr til banken – det giver et overskud på 920 kr.
  Regnskabet blev godkendt, men med bemærkning om at vi skal skifte bank, så vi kan slippe af med det urimelig høje gebyr (som skyldes at vi har en erhvervskonto).
  Ingebjørg oplyste, at hun har en ”bikasse” med 351 kr., som stammer fra overskud fra arrangementerne.De kan bruges til f.eks. dækning af udgifter til det ekstraordinære traktement ved denne generalforsamling.

 5. Valg af bestyrelse ved Ingebjørg : Formand: Ingebjørg (modtager genvalg), kasserer: Frank (modtager genvalg), bestyrelsesmedlem: Richard (vil gerne fortsætte), valg af suppleanter: Karen (modtager genvalg) og en ny i stedet for Regitse (Bestyrelsen foreslår Ebon).
  Alle ønsker om genvalg blev opfyldt Ebon træder ind som ny bestyrelsessuppleant.
  Bestyrelsen: Ingebjørg (formand), Frank, Richard.
  Suppleanter: Karen og Ebon

 6. Valg af revisor ved Frank: Bestyrelsen foreslår Freddy
  Freddy valgt.

 7. Fastsættelse af kontingent ved Ingebjørg: Bestyrelsen foreslår forhøjelse til 150 kr.
  Det blev vedtaget at forhøje kontingentet til 150 kr.

 8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne: Vi ser bort fra tidsfristen på 14 dage før:

a Samarbejde med Vandrerhjemmet om fortællearrangementer for børn og evt. voksne (Ing) : Ja, det vil vi gerne

b Naboarrangementer (Ing) : Det er en mulighed som enhver kan byde ind på, så slutter vi op. Kirsten vil gerne holde en bålaften med fortællinger.

c Kildemarked (Rich): Nej, der var en generel holdning om at sådanne åbne markeder ikke er egnede til vore fortællinger, der er ikke ro omkring fortællingen… folk kommer og går.

d Raåvaremarked på Samsø (Rich) : Det var Regitse, der ville stå for dette ..og da hun ikke har været med et stykke til er det ikke aktuelt.

e Fortsættelse af ”private” fortællecaféer i Festhuset på Stejlepladsen
– hvis muligt (Ing):
Ja, det er rigtig godt. To gange om året er passende,
- til jul og en gang til.

f Samarbejde med institutioner som Biblioteket og Museet (Ing)
Ja, vi er positive, men tager det fra gang til gang. Som regel er der noget i skolernes vinterferie og efterårsferie.

g PR i form af visitkort og plakater (Rich)
Det er en god idé at få lavet plakater (A3) og visitkort, som kan anvendes ved arrangementer. Richard og Freddy arbejder sammen om designet og Richard står herefter for trykningen.

h Hjemmeside og/eller profil på Facebook (Frank)
Frank har undersøgt mulighederne, der kan oprettes en hjemmeside for relativ små penge (380 kr).. og vi kan få en forenings-mail..mailadresse odinsravne@gmail.com er en mulighed. Frank blev valgt til web-master og arbejder vider med sagen.
Vi talte også om facebook, men fravalgte dette.

i Entré eller gratis optræden (Ing)
Det kan være godt med en lille entré – 20 - 25 kr. – det sikrer et publikum, der er lidt forhåndsnysgerrig.
Hvis fortællearrangementer er i foreningens regi går kontingentet til foreningen.

Hvis foreningens medlemmer individuel arrangerer eller siger ja til at fortælle får man selv evt. gaver/penge dette måtte give.

 1. Evt. Fortsættelse af katalog over fortalte historier. (Ing)
  Det vil være godt med et katalog over hvilke historier vi kan tilbyde – fordelt på genere. Det må vi arbejde videre med.

 2. Afslutning: En historie eller to
  Der blev fortalt historier bordet rundt, mens vi spiste lækkert smørebrød og drak øl.

 

Referent

Rita

Stiftende generalforsamling 27.03.08

Referat fra stiftende generalforsamling i Odins Ravne d. 27. marts 2008

 

Til stede: Kirsten Harthimmer, Freddy Harthimmer, Frank Holst, Richard Olsen, John Jensen, Karen Jacobsen, Ole Kirk Ejsing, Ingebjørg Ejsing

Afbud fra: Ebon Conradsen, Regitse Jørgensen, Mette Møller, Ebba Eriksen

 

Foreningens navn er: Odins Ravne - Holbækfortællerne. Hjemsted: Holbæk.

 

Vedlagte vedtægter vedtoges enstemmingt

Derefter behandledes flg. punkter fra vedtægterne:

Punkt 1 valg af referent: Ingebjørg Ejsing

Punkt 2 udgik

Punkt 3 udgik

Punkt 4 valg af bestyrelse: Formand: Ingebjørg Ejsing, kasserer: Frank Holst, medlem: Regitse Jørgensen.

Punkt 5 valg af suppleanter: Richard Olsen, Karen Jacobsen, revisor: Freddy Harthimmer

Punkt 6 kontingent for indeværende år (Kalenderår) fastsattes til100 kr

 

Holbæk 29-03-2008

 

Ingebjørg Ejsing