Formål

Odins Ravne arbejder for at gøre den mundtlige fortælling til en levende del af egnens kulturliv, både for voksne og børn. Foreningen anser det også for sin opgave at skabe mulighed for at dele medlemmernes gode historier med andre, både ved  private  og  offentlige arrangementer. Med tiden ønsker foreningen også selv at kunne arrangere fortællecaféer og fortælleværksteder for børn og voksne.

I det omfang det er muligt ønsker Odins Ravne at formidle kontakt til andre kulturers fortælletraditioner. Foreningen håber med tiden at kunne etablere et samarbejde med andre fortælleforeninger/-kredse om større arrangementer og fortælleworkshops.

Det er væsentligt for os at samarbejde med alle i lokalområdet, der har lyst til at fortælle historier af enhver slags. Jo flere vi står sammen om at arbejde for den gode historie, jo bedre vilkår kan vi give den ældgamle fortællekunst.

Alle med interesse for den levende fortælling kan være med. Nogle tager rundt og fortæller på museer, biblioteker, aktivitetscentre samt ved andre begivenheder. Andre  nyder at høre en god historie og vil gerne fortælle små historier i foreningen, og får måske et kærligt "puf" for også at tage ud og fortælle.

Vi er medlem af

DATS - Dansk Amatør Teater & Scenekunst, www.dats.dk, hvorigennem vi kan deltage i andre historiefortæller-foreningers / teatergruppers arrangementer, ligesom vi også kan modtage økonomisk støtte herfra til afholdelse af de workshops, som vi selv arrangerer.

Fortællere i Danmark,  https://fortaellereidanmark.dk, der arbejder for at udvikle, udbrede og synliggøre den mundtlige fortælling i Danmark.

Bestyrelse

Formanden hedder Carsten Legaard og træffes på
telefon 50 53 52 51 eller e-mail.  

Kassereren hedder Freddy Harthimmer og træffes på telefon 24452207.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Rita Lindegaard Sørensen, Mads Kramshøj Christensen og Helle Janke (suppleant).

Foreningens e-mail-adresse:
info@odinsravne.dk

Odins Ravne - Holbækfortællerne CVR  31 38 01 38

Generalforsamlinger

2024

Generalforsamling torsdag den 25. januar 2024 kl. 18, Falkevej 18, Holbæk.

Til stede: Richard, Grete, Mads, Carsten, Rita, Anne-Grete, Tina, Helle, Joan, Ingebjørg, Freddy og Kirsten

Dagsorden ifølge vedtægter:

Valg af dirigent og referent. 

Freddy blev valgt til dirigent. Rita blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet - helt efter reglerne.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper, forelægges til godkendelse. 
Beretning var udsendt på forhånd og alle var blevet bedt om at læse den og evt. komme med bemærkninger. Beretningen blev fundet fyldestgørende og godkendt.
Der er ingen arbejdsgrupper pt. I foreningen.

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
Kasseren (Freddy) gennemgik det reviderede regnskab.
Regnskabet udviser et underskud på 4.389 kr. Dette er forventeligt, da work-shoppen var planlagt med et underskud – til gavn for medlemmerne.
Foreningens egenkapital er på 20.190 kr.
Regnskaber blev godkendt.

4.      Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter. 
På forhånd var det meddelt, at både formanden (Rita) og kassereren (Freddy) gerne vil afløses og at Richard træder ud af bestyrelsen. 
Efter diskussion af rollerne og hvordan vi kan støtte op om hinanden blev følgende valgt:
Formand: Carsten Legaard
Kasserer: Freddy Harthimmer 
Bestyrelsesmedlem: Mads Kramshøj
Bestyrelsesmedlem: Rita Lindegaard
Suppleant: Helle Janke
Den afgående formand takkede af og den nye formand sagde et par ord.

5.      Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Anne-Grete Boje blev genvalgt som suppleant

6.      Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 200 kr om året.

7.      Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
Ingen forslag

8.      Eventuelt. 
Mads har truffet aftale med præsten i Kirke Hyllinge om et fortællearrangement i efteråret og han vil arbejde på flere fortællearrangementer, f.eks. St. Karleby pensionister.
Mads vil gerne være opsøgende i forhold til at få nye medlemmer. Tina og Kirsten argumenterer for, at vi ikke skulle være flere end møderne kan foregå i en almindelig dagligstue. Det var der enighed om.
Rita fremlagde en plan for møder og arrangementer i 2024, som vi rettede til. Den vedhæftes.
                                                                                                                     Ref. Rita

2023

GENERALFORSAMLING Odins Ravne  26. Januar 2023.

Til stede var: Ingebjørg, Rita, Freddy, Kirsten, Richard, Anne-Grete, Carsten, Mads, Helle og Karen.

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Freddy. Referent: Karen.

2. Konstateres rettidig indkaldt.

Dagsorden er udsendt og følges.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

Bestyrelsens beretning er udsendt. Gennemgås af formand og godkendes med rettelse: At festival i Svendborg fandt sted i 2021 og ikke 2022.

4.  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Årsregnskab fremlægges af kassereren. Regnskabet udviser et lille forventeligt underskud, idet der - efter beslutning ved sidste generalforsamling er disponeret efter at bruge noget af tidligere overskud  til gavn for medlemmer ved workshop, som er afholdt i sept. 22 med vores egen Helle Janke som oplægsholder.

Egenkapitalen er kun reduceret med ca. 6 %  og er ved årets udgang: Kr. 24.579.

Regnskabet godkendes.

5. Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter

Alle i bestyrelsen er villige til genvalg og der er ikke opstillet nye kandidater. Genvalgt.

Bestyrelsen består af formand Rita, kasserer Freddy, sekretær Richard og Karen som suppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Anne-Grete er villig til genvalg og vælges uden modkandidat.

7. Fastsættelse af kontingent

Foreslås uændret 200 kr., hvilket tiltrædes.

Kontingent skal indbetales på reg. 1726  konto 5155 614 635.

8. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen fremsendte forslag fra medlemmer.

9. Eventuelt

Fortællere i Danmark  er i færd med at kortlægge fortællegrupper i deres medlemsskare. De besøger os i dette forår, og det aftales på februarmøde at drøfte, hvad der kendetegner os.

I Fortællere i Danmarks nyhedsbrev er der referater fra andre grupper. Rita videresender nyhedsbrevene til alle.

VEDR. WORKSHOP 2023

Helle foreslår igen at få en underviser udefra og peger på Else Matthiasen, Fortælleakademiet på Mors. Vi drøfter at det kunne være godt og nyt for os med denne mangeårige underviser.

Helle vil undersøge om det er muligt. Efterfølgende er Else Mathiasen forespurgt, men kan ikke i denne omgang.

Årets møder: Mødeplan og revideret adresseliste udsendes af formand.

Møderne finder sted på Skovbrynet 2 hos Ingebjørg, som fortsat vil være glad for at vi kommer der.

Workshop i september. Forslag 16. september. Indhold:  Måske arbejde med historier med 2 eller flere fortællere på samme tid.

2022

GENERALFORSAMLING
ODINS RAVNE
FALKEVEJ 18 hos RIchard
27. Januar 2022.
Til stede
Richard Freddy Kirsten H. Rita AnneGrete Tina og Karen.
Fraværende
John Helle Ingebjørg Ole Anja og Peter.
Freddy vælges som dirigent. Karen som referent.
Generalforsamling konstateres korrekt indvarslet.
Årsberetning ved formand Rita er udsendt til alle - Og VEDTAGES.
REGNSKAB fremlægges i henhold til Holbæk Kommunes retningslinier
Af kasserer Freddy.
Der er Fortæller indtægter på 7000 kr + kontingenter 3600 ialt 10.600.
Der er Aktivitetsrelaterede udgifter på 3839 kr. og mindre administrationsudgifter, i alt kr 5801.
Der bliver et pænt overskud på kr 4799.
Regnskab godkendes.
KONTINGENT. Vedtages uændret kr 200 for 2022
at indbetale på konto 1726 - 5155614635.
VALG: Formand Rita - Kasserer Freddy- Richard Og suppleant Karen
Modtager genvalg og genvælges.
Revisor Anne-Grete modtager genvalg og genvælges.
Ad 7: Justering af honorarregler efter bestyrelsens forslag.
For FASTE SAMARBEJDSPARTNERE kan der aftales lavere honorar- helt ned til 0 kr.
Faste samarbejdspartnere er kommunale arrangementer, biblioteker, andre
Fortælleforeninger samt små caféer eller mødesteder, som vi har lavet aftaler med.
TRANSPORTEN vil være includeret i honoraret.
Vil fortsat blive udbetalt af ODINS RAVNE med 1 kr pr km.
FORSLAGET -som ikke kræver vedtægtsændringer - VEDTAGES.
Ad 8. Evt. Der nævnes som evt nye fortælle-muligheder Blindestræde cafe Huset på Næsset.
VIG præstegård.
Ad 9.
SKØN NYTÅRSTAFFEL.
TAK til værtsparret.

2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen skulle være afholdt torsdag den 28. januar 2021, men som I ved, har vi i stedet afholdt den ved at alle har sendt skriftlig tilkendegivelse per mail. Alle har svaret og alle godkender og tilslutter sig det hele. Så det har jo været en let opgave for mig at lave nedenstående referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent og referent.
Rita laver referatet.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper, forelægges til godkendelse.
Alle har per mail godkendt bestyrelsens årsberetning 2020. 

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Alle har per mail godkendt regnskabet for 2020. 

4.      Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter.
(Forslag: Rita, Freddy og Richard til bestyrelsen samt Karen og Marianne til suppleanterAlle modtager genvalg.)
Alle er genvalgt.

5.      Valg af revisor og revisorsuppleant. ( Forslag: Anne-Grete Boje)
Genvalgt.

6.      Fastsættelse af kontingent.(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr om året.)
Kontingent for 2021 fastsættes til 200 kr. Kontingentet skal indbetales på 
konto  1726 - 6272708892. Husk at skrive dit navn.

7.      Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag

8.      Eventuelt.

Ravnehilsner fra Rita

2020

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE. 22.1.20.
Alle tilstede undtagen Anja. John og Peter.
Dirigent: Freddy. Referent: karen.

Generalforsamling konstateres lovlig indkaldt.
Der er udsendt dagsorden og bestyrelsens beretning for det forløbne år hvortil henvises Bestyrelsens beretning godkendes.
Regnskab ved Freddy revideret ved Annegrete fremlægges og godkendes.
Kontingent fastholdes ved kr 200 årligt og kan indbetales til Bank Nordea. Reg- 2428-6272 708 892.
Formand Rita - kasserer Freddy - best.medl. Richard - suppl.Karen genvælges og Marianne nyvælges som suppleant. Annegrete genvælges til revision.Vi fortsætter uden revisorsuppleant. EVT. WORKSHOP drøftes og fastlægges til lørdag 19. september hele dagen og søndag 20. sept. Halv dag. Søndag forventes at blive performance. Der viser sig bred enighed om at lade årets workshop foregå ved egen kraft og egne fortællinger idet man især ønsker at arbejde videre med at knytte musik til fortælling.
MØDEDAGE:
27.2 i Roskilde kan kun 3 deltage. (. Der er udsendt invitation til kursus i Roskilde 15. februar og Fortælledag 22.3 i Roskilde Bibliotek sammen med Visens venner. Kom endelig hvis muligt. Mødet i juni flyttes til 2. juli og bliver hos Karen.
Mødet 24. september bliver med indbudte gæster og ligger umiddelbart efter workshop. Forventes at kunne blive med fortællinger derfra.
Nordisk fortælleseminar p? Vrå højskole i uge 30 nævnes vil sandsynligt at blive et rigtig godtarrangement til alm-. Højskolepris.

Karen Jacobsen

2019

ODINS RAVNE TORSDAG 31. JANUAR 2019.02.03
TIL STEDE OLE INGEBJØRG FREDDY KIRSTEN H. ANNEGRETE RICHARD RITA KAREN GENERALFORSAMLING KONSTATERES LOVLIG INDKALDT.
Dirigent: Freddy. Referent: karen.

Dagsorden og bestyrelsens beretning er tidligere udsendt hvortil henvises.

Bestyrelsens BERETNING oplæses af formand og godkendes med applaus.

DRIFTSREGNSKAB fremlægges af kasserer Freddy. På udgiftssiden har vi i løbet af året afholdt WORKSHOP og 10 års JUBILÆUM. Derudover mindre beløb til hjemmeside kontingent DATS og DANSKE FORTÆLLERE. Samt indkøbt lydanlæg og betalt Bankgebyr. På indtægtssiden har vi modtaget kr 2500 fra DATS til workshop. Derudover selvfølgelig vores egne kontingenter. Ved årets udgang er egenkapital kun 6 procent reduceret og er I alt. Kr 20128.
REGNSKAB GODKENDES .

BESTYRELSE
Rita Richard og Freddy samt suppleant Karen genvælges og Ingebjørg nyvælges som suppleant. Anne-grete nyvælges som revisor.

KONTINGENT fastsættes uændret til 200 kr. REG.2428 KONTO 6272 708 892.

Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

EVENTUELT.
FÆLLESMØDE med ROSKILDE FORTÆLLERLAUG SKOVBRYNET 2 HOLBÆK 28.2.19 KL 19. MARTSMØDE flyttes til kulturkasernen og foregår til premiere for teaterrøddernes nye forestilling 26.3.19.kl 19.30 idet flere af vores medlemmer er med. Billet købes på teater-røddernes hjemmeside for 120 kr ? og er indkøbt for tilstedeværende til generalforsamling.
MAJMØDE flyttes til 23.5.
WORKSHOP. Evt. 14 eller 15. september. Mulige undervisere som formand rekognocerer?. ANNE MARIE KRARUP STEFFEN SOMMERSTED PIA PLESNER.
SKVULP. 2019 I PINSEN 7-8. JUNI PÅ HOLBÆK HAVN VED TRÆSKIBSTRÆF. RICHARD HAR MELDT OS TIL. VI HAR BETINGET OS AT DER SKAL FORTÆLLES PÅ SELVE SKIBENE. Overvej hvem der kan. Freddy Kirsten og Karen kan ikke 8. juni.
HJEMMESIDE. JOHN
MARKEDSFØRING . Richard har udsendt folder til pensionistforeninger men ingen Svar modtaget.

Generalforsamling efterfølges af formidabel nytårsfrokost i skønne rammer hos Ole og Ingebjørg.

Ravnehilsner Karen Jacobsen

2018

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Odins Ravne

torsdag den 26. april 2018 kl. 19.00, Skovbrynet 2, Holbæk.

Til stede: Ole, Ingebjørg, Karen, Freddy, Richard, Kirsten H, Lone, Rita.

 1.  Valg af dirigent og referent.
  Hhv. Freddy og Rita.
 2.  Forslag til vedtægtsændring.
  For at tilfredsstille banken foreslår bestyrelsen en tilføjelse til §6. Tilføjelsen er anført med rødt/kursiv.
  § 6. Hæftelse og tegningsret. 
  For de aftaler foreningen indgår, hæfter kun foreningen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt på vegne af foreningen.
  Kassereren har tegningsretten vedr. det økonomiske og Formanden har tegningsretten for foreningens øvrige anliggender.
  Enstemmig vedtaget..
 3. Da vedtægtsændringer kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger blev vi enige om, at holde en "elektronisk generalforsamling" om 14 dage, med helt samme dagsorden.  Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 12. maj kl. 12 med ovennævnte forslag til dagsorden som eneste punkt. De 8 fremmødte har på forhånd tilkendegivet, at de stemmer for vedtægtsændringen endnu en gang.
  Du skal altså ikke møde op, men blot sende en mail til Rita (eller SMS til 29809420), hvis du er IMOD vedtægtsændringen. 


Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Odins Ravne torsdag den 25. januar 2018 kl. 18.00 Skovbrynet 2, Holbæk.

1. Valg af dirigent og referent. (forslag: Freddy og Karen) Freddy blev valgt til dirigent og Kirsten H til referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper forelægges til godkendelse. (vedhæftet: læs den og hav eventuelle kommentarer klar) Generalforsamling er lovligt indkaldt. Formandens beretning er udsendt til alle til gennemlæsning. Rita gennemgik beretningen, som blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Årsregnskabet er endt med et underskud på 251kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter. (Frank ønsker ikke genvalg; som ny kasserer foreslås Freddy. De øvrige modtager genvalg.) Frank går af som kasserer. Freddy blev valgt til ny kasserer. Bestyrelsen består nu af Rita som formand, Freddy som kasserer, Richard som menigt medlem og Karen og Kirsten E som suppleanter.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Frank blev valgt til revisor. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr om året. Kontingentet forbliver på 200kr.

7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.(Bestyrelsen har to forslag - se nedenfor.)
7.1 Bestyrelsen foreslår, at Odins Ravnes 10 års jubilæum fejres den 16. september 2018 med et arrangement, hvor venner og samarbejdspartnere inviteres. Den økonomiske ramme er 6000 kr. Vi vil søge at få lokale på Elværket, Holbæk (1. sal). Nærmere detaljer diskuteres på et senere møde. Det blev drøftet, om festen kun skal være for Odins Ravne, eller om samarbejdspartnere skal indbydes. Det blev aftalt at afsætte 6000-8000kr til formålet. Men vi drøfter senere, hvordan jubilæet skal fejres.
7.2 Bestyrelsen foreslår, at vi går i samarbejde med Cafe Habibi i Jyderup og således kan fortælle 1 - 2 gange årligt uden honorar. Forslaget blev drøftet, og man vedtog, at det er ok at aftale med Habibi i privatregi, Men hvis det er i foreningens navn, skal vores faste honorar betales.

Eventuelt. Der blev uddelt en liste med kommende møder og arrangementer. Næste møde er hos Anja i Roskilde. Adressen findes på listen. Rita læste en mail fra Dorthe Futtrup op. Det var hendes forslag til vores workshop. Hvis vi har brug for foreningens registreringsnummer og kontonummer, kan vi finde det på hjemmesiden. Vi får ogs?åoplysningen i forbindelse med indbetalingen af kontingentet. Rita læste en sød hilsen fra Thomas op. Han er ikke længere medlem af foreningen. Kirsten H fortalte om Ravnenes sidste arrangement i Nr Jernløse. Det var Odsherreds historier og et vellykket arrangement med ca 30 tilhørere.
Referent Kirsten Harthimmer
Rita Lindegaard Sørensen, Formand - Freddy Harthimmer, Kasserer - Richard Olsen

2017

GENERALFORSAMLING Torsdag d. 26. Januar 2017.

Til Stede: Rita,Frank,Richard, Kirsten H., Fredddy, Kirsten E.,Ole, Ingebjørg, Annegrete og Karen.

Frav.: John, Peter og Thomas.

DAGSORDEN: udsendt til alle med mødeindkaldelse og godkendes.

DIRIGENT: Freddy.

REFERENT: Karen.

RITA fremlægger bestyrelsens årsberetning ( som også er udsendt med mødeindkaldelse).

Der er bred enighed om at det er en velskrevet (formanden) og meget informativ beretning - og især udtrykkes glæde over at så mange medlemmer har været aktive i årets løb i faktisk mange sammenhænge. Beretning godkendes.

FRANK fremlægger årsregnskab hvoraf fremgår at der er et overskud på Kr 5302 ( dels øget aktivitet og dels tilskud fra DATS på 3000 kr til Seminar.) Der er egenkapital på 21.731 kr.

Det reviderede regnskab godkendes.

VALG: Formand, kasserer, øvrig bestyrelse samt suppleanter er på valg og modtager genvalg. Alle genvælges.

Bestyrelsen består således fortsat af Rita, Frank og Richard samt Kirsten E. Og Karen som suppleanter.

Revisor Freddy genvælges ligeledes.

KONTINGENT: Bestyrelsen har foreslået uændret kr 200 og dette godkendes.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Punkt 7 drejer sig om at få ændret indkaldelsesvarsel til generalforsamling fra 4 uger til 2 uger. Og således at forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling.. Vi har faktisk vedtaget dette allerede i 2010 men kan ikke finde referatet.

Det skal efter aktuelle vedtægter vedtages med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer samt ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Samtlige tilstedeværende stemmer for ændringen.

Punkt 8 drejer sig om at KUNNE ÆNDRE VEDTÆGTER ved fuld enighed blandt de fremmødte medlemmer eller 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

SAMTLIGE TILSTEDEVÆRENDE stemmer for denne ændring og tilkendegiver også at bestyrelsen f. eks. kan indkalde til extraordinær generalforsamling med kun dette ene punkt i forbindelse med almindelig månedsmøde.

Freddy nævner at vedtægter bør kunne ses på hjemmesiden, hvad alle er enige i. Det foranlediges af Rita når vedtægtsændringer er helt færdige.

EVT. Der er udsendt foreløbig liste over dette års møder, hvoraf 3 foreslås rykket en uge. Det drejer sig om et møde med Roskildefortællere. Bliver 2.3 kl 19. I Skovbrynet.

Møde 30.3 aflyses og finder i stedet sted 6.4 .

Møde 27.4 vil blive hos Richard p? Falkevej 18.

Møde 25.5 flyttes til 1.6.

Der bliver workshop ved Troels Ejsing 9. Og 10. September .

Der takkes for god ro og orden.

OG HEREFTER FULGTE FORMIDABEL JULE_ NYTÅRSFROKOST .

TAK til ALLE for DETTE SKØNNE ARRANGEMENT:

NÆSTE GANG FORVENTELIGT 25.1.18.

Regstrup 28. Januar 17 Karen Jacobsen.

2016

Generalforsamling ODINS RAVNE 28. januar 2016 i Skovbrynet.

DAGSORDEN som udsendt til alle. Generalforsamling behørigt indkaldt. Tilstede alle medlemmer undtagen john og Peter.

MØDELEDER: Freddy. REFERENT: Karen.

ÅRSBERETNING er udsendt til alle og der er ikke indkommet indvendinger.

INGEBJØRG oplæser årsberetning . Det viser sig at der på listen mangler et arrangement i Asnæs i september ved Freddy, Kirsten H. Og Richard om ODSHERREDS HISTORIE. Efter tilføjelse af dette GODKENDES ÅRSBERET NING.

REGNSKAB uddeles og fremlægges ved kasserer Frank.

Der er et underskud på 1010 kr men det er fiktivt og reelt på 610 kr idet et kontingent til Danske Fortællere ikke kommer til at indgå. Er formentlig betalt af medlem som ikke beder om refusion.

Ingebjørg har betalt Kontingent til DATS og får udbetalt 325 kr for dette.

VEDTAGES at kontingenter til DATS og Danske Fortællere fremover kommer på betalingsservice.

Der er aktiver på 17154 kr.

Regnskab GODKENDES.

VALG: Ingebjørg modtager ikke genvalg. Frank og Richard modtager genvalg og vælges. RITA meddeler gerne at ville tage en tørn i bestyrelsen og VÆLGES. KONSTITUERES efter mødet som FORMAND.

SUPPLEANTER: De to suppleanter Kirsten E. Og Karen fortsætter.

KONTINGENT: Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på 200 kr. Dette vedtages.

HONORARPOLITIK: Bestyrelsen anbefaler nuværende ordning videreført: (HONORAR 1000 kr til FORENINGEN som så betaler transportudgifter).

Imidlertid finder forsamlingen at 2-3 timers indsats burde honoreres bedre . Mener hele honorarpolitiken skal på et senere møde.

Det pålægges den nye bestyrelse at udarbejde forslag til et senere møde samt at sikre at der altid er skriftlig kontrakt( hvad der vist også nu altid er).

PINSE: Vi ved lidt om arrangementet via Kirsten E. Holbæk teater er iscenesætter på alt men uddelegerer.

FAIR PLAY står fredag aften for optog med deltagere fra forskellige interessenter og foreninger.

Thomas argumenterer for at bruge maritime historier og er sandsynligt selv interesseret ligesom måske også Richard og Kirsten E. ( sidstnævnte har i forvejen teaterrødderne). Thomas vil gå i kødet på arrangører og kræve rigtige kulisser. Kommer med oplæg til gruppen.

SEPTEMBERWORKSHOP er alle interesseret i. Der nævnes som undervisere Pernille Stockfleth, Troels eller Jens Arentsen. DATS anbefales ansøgt . Udgangspunkt 7000 kr til underviser. Bestyrelsen arbejder videre og kan indgå aftaler om både honorar og underviser.

HJEMMESIDE indgår på et senere møde idet John ikke er tilstede.

MØDE i ROSKILDE i februar 16. Der er max 4 som kan 18. Feb. Og mindst 7 som kan 25. Feb. Ingebjørg tilskriver Roskilde derom.

INGEBJØRG lægger vægt på at deres hus i SKOVBRYNET fortsat står åbent for møder. Hun vil gerne være husmor.

TAK til INGEBJØRG for MANGE ÅRS GODT BESTYRELSESARBEJDE.

VELKOMMEN til RITA.

TAK for god ro og orden til mødeleder. TAK til alle for herlig efterfølgende nytårsfrokost.

2015

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE 29-01 -15. Skovbrynet 2.

Til stede: Ole Ingebjørg Richard Rita Frank John Kirsten E. Karen.

Gyldig indkaldt. Mødeleder. Kirsten E. Referent: Karen.

Årsberetning udsendt. Lille rettelse idet vi i slutningen af august blev inviteret til fortællefestival i Vikingeskibsmuseet og det var ikke os som inviterede.

Årsberetning blev herefter godkendt.

Frank fremlagde revideret regnskab. Der er et underskud på 3550 for året 2014. Der har ikke været så mange arrangementer . Vi har imidlertid penge på kistebunden (17.439 kr) . Vi var heldige at få et flot og billigt arrangement med workshop i september med Hans Laurens. Vi er enige om at vi ikke er i behov for at puge sammen .

Kontingent vedtages uændret kr 200 (kan indbetales senest 1. April til Frank på konto reg. 1704 konto 627 2708 892).

Ingebjørg forhører sig hos Mikkel på kasernen om hvad pinsearrangement går ud på. Vi kan ikke tage stilling til det før vi ved hvad det drejer sig om.

Vi vil alle gerne have en ny workshop i september ( helst før 18.9 men ikke afgørende).

Vi kunne tænke os Jesper la Cour eller Jens Arentsen. Ingebjørg undersøger muligheder. Vi forestiller os at invitere Roskilde på restpladser idet OR står først for.

Roskilde plejer at betale deltagerprisen.. Bestyrelsen afgør rabatten til medlemmer.

Honorarpoitiken ved Fortælling fortsætter uændret når man er i foreningens regi. Man må gerne fortælle som sig selv udenom foreningen hvor man selv fastsætter evt. Honorar. Honorar i foreningens regi går til foreningen som udbetaler evt. Transportudgift med de offentlige satser.

1000 kr for op til en time. 1500 kr hvis det skal vare længere tid.

Richard udsender prospekt til pensionistforeninger, evt. Også til fængslet i Jyderup Og menighedsklubber.

Karen har sendt kontaktadresser omk. Kirker til Richard.

Der var vellykket fortællearrangement på biblioteket 24. Jan. Ved Annegrethe, Richard og John og Kirsaten H. Folk var interesserede.

Vi inviterer Roskilde fortællerne til møde 26. Februar hvor John , Kirsten E. Rita og ingebjørg foreløbig har meldt sig som mulige fortællere. Intet specifikt emne.

Kage ved karen.

Drøftet evt fortælling i Æglageret kombineret med musik (Ole, Flemming, måske Michael Abell) og maleri. Evt NORDISKE HISTORIER. Ole undersøger muligheder. Evt søge Holb?k kommune om kulturpenge ved næste ansøgningsfrist 1. Juni. 15.

Vi gør ikke noget ved verdens fortælledag 21. Marts.

Omk. Nyvang undersøger Ingebjørg om der er interesse for os i form af eventyrvandring i forbindelse med marked.

Efter generalforsamling fortæller John, Rita og Richard.

Tak for god ro og orden, kaffe, te ,de gode velkendte småkager og gode fortællinger.

Regstrup 31.01. Karen .

2014

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE 30. januar 2014.

Til stede. Ingebjørg,Ole, Frank,Richard;Kirsten E.,John,Karen. Afbud gr. Sygdom:Ebon,gr.snevejr:Kirsten og Freddy.gr. udrejse Rita og annegrete.

Referent: Karen.

Behandles efter rettidig udsendt dagsorden.

Årsberetning ved formand Ingebjørg som udsendt drøftes, roses og godkendes.

Regnskab ved kasserer Frank fremlægges ,drøftes og godkendes . Der er årsoverskud på 969 kr og i alt nuværende kapital på 21.038 kr.

Hjemmesiden synes at være ganske effektiv og har ugentlig 2-300 besøgende som dog ikke efterfølgense bruger muligheden af at skrive til formanden undtagen i faktiske enkeltsituationer .

Hjemmesiden henviser til ikke eksisterende nyhedsbrev og det sørger Frank for at fjerne.

KONTINGENT fastsættes uændret til 200 kr årligt.

Ingebjørg, Richard og Frank genvælges til bestyrelsen. Karen genvælges som suppleant og Kirsten E. nyvælges som suppleant. Freddy genvælges som revisor .

Vi beslutter at fastholde medlemskab af DATS og FIDA og forventer at Rita fortsat er vores repræsentant i FIDA. Alle er velkomne til FIDAS generalf. Og der er udsendt invitation . FIDA har nu besluttet årlig FORT?LLINGENS DAG til 24. januar som således lige har været afholdt i Viborg og handlede om Evald Tang Kristensen.

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamling.

ALLE STØTTER OP OM FREMSENDT BLOMSTERHILSEN TIL EBON OG FØLGER HENDE I TANKERNE I HENDES KAMP IMOD SVÆR SYGDOM..

Tak for godt samvær.

Karen Jacobsen.

31.1.14..

2013

Generalforsamling Odins Ravne   to. 31. jan. 2013 .

Dirigent:  Freddy. Referent: Karen.

Freddy konstaterer lovlig indkaldelse efter vedt?æter og dagsorden behørigt udsendt.

Ad årsberetning:   Ingebjørg gennemgår indgående tidl. Udsendt beretning som godkendes. Applaus. Den er fyldestgørende og der er ikke spørgsmål hertil.

Ad regnskab: Frank fremlægger og gennemgår. Der er pæn indtægt idet Holbæk Teater har betalt 5x vores vanlige takst. Der er udgifter til kontingent til DATS og FIDA ( danske fort?ller). Hvoraf sidstnævnte til to kontingenter (både forening og et enkelt personligt, fordi foreningen foreløbig ikke giver tilmeldte foreninger stemmeret).

Ad valg:  Bestyrelsen genvælges, d.v.s. formand Ingebjørg, næstf. Richard, kasserer Frank, suppl. Ebon og Karen, revisor Freddy.

Ad kontingent: Fastsættes efter bestyrelsens anbefaling uændret til 200 kr.

Forventes indbetalt i februar til konto 2190-6272708892

Ad forslag: Ingen indkomne  forud for generalf. Denne vedtager:

Medlemskab af DATS fortsætter.

Medlemskab af FIDA fortsættes et år og opsiges, hvis der ikke vedtages foreningsstemmeret. Det personlige medl.skab fortsætter ligeledes, idet kun det giver stemmeret på deres kom. Generalf.

Rita fortsætter.

Vores hjemmeside fortsætter et år. Den skal have LINK til Roskilde Fortællelaug og Dats.

Ad FIDA:               

Rita orienterer om denne forening som fortsat er i opstartfasen og her focuserer på tilbud til børn og unge, netværksdannelse, udvikling og interessegrupper.

Ad Arrangørbetaling og kørepenge til fortællere:

Som bekendt betaler arrangører kr 500 uanset længde og antal fortællinger og derudover betales kørepenge pr bil ( nogle gange 3 biler).

Kirsten H. tager en diskussion op omkring dette og foreslår sec af Freddy, at Bestyrelsen drøfter om det kan gøres på andre måder, f.eks. med højere arrangørbetaling og ensartet opkrævning af kørepenge som foreningens medlemmer så fordeler indbyrdes efter regler så det går til dem der kører længst. F.eks. også højere arrangørbetaling differentieret efter tidsforbrug.

Det skal bemærkes at formand Ingebjørg altid orienterer arrangører om pris og antal biler hvorfra så det ikke burde komme bag på dem.

Derudover alm. Enighed om at det faktisk er billigt.

Generalforsamling afsluttes.

Tak for godt arrangement

 Karen Jacobsen.

2012

GENERALFORSAMLING   ODINS  RAVNE     26-1-12    hos   Ingebjørg og Ole.

Til stede:  Ole , Ingebjørg,John,Frank,Kirsten H., Freddy, Kirsten E.,Rita, Anne-grete,Karen.

 Freddy vælges som DIRIGENT  og konstaterer generalf. Lovlig indkaldt.

Karen vælges som REFERENT.

Årsberetning, dagsorden og Regnskab er udsendt til medl. Og fremlagt.

Årsberetning og regnskab godkendes.

Bestyrelsen er villig til  genvalg og der er ikke andre kandidater så best. Genvælges.

Den består af form. Ingebjørg, kasserer Frank, sekr Richard,suppl Ebon og karen.

Revisor Freddy er villig til genvalg og genvælges.

KONTINGENT: Det vedtages at kont. Stiger til 200 kr årligt  idet der er stigende udgifter efter at vi har tilmeldt os Fortællere i Danmark.

Vi er nu 12 medlemmer. Kont. Kan indbetales på konto 1704  6272708892.

 GÆSTEAFTEN

Der er forslag fra best. Om at  medl.aften 25. okt. 2012 bliver så hver kan invitere et par gæster med.

Rita orienterer om Roskildes brug af Dagligstuefortællinger hos M. Christensen m. brug af Hemmelig gæst som bl.a. Rita har været.Her betaler man hvilket ikke er tanken hos os udover alm. Kaffepris.

Det vedtages at 25. okt. Bliver gæsteaften.

Der er ikke indkommet forslag fra øvrige medl.. Intet til evt.  Generalf. Slutter hermed.

MEDDELELSER

Freddy orienterer om DATS nyhedsmail-og teaterfestival  11-13. maj i Holbæk.

Rita orienterer om ” Fortællere i Danmark” hvor Rita er personligt medl.( for at vores forening kan få en stemme) og samtidig vores repr. På foren ingens medl.skab.

Rita vil arb. For at en forening kan få en stemme direkte. Mener i øvrigt at foreningen kan blive vanskelig at løbe i gang som den ser ud nu.Den har en best. På 3 medl. Og 2 suppl.. Der skal gøres meget . Mangler endnu hjemmeside. Næste møde er 24.3 i Odense.

Der vil 14. april kl 10-16 blive afholdt kursus ved Frans Bendix på Stejlepladsen. Koster 100 kr.. Der ser ud til at kunne blive 10 deltagere. Herfra er Kirsten E.,Frank,Ingebjørg,John,Rita,Anne Grete og karen.

Roskilde fortællelaug   spørger efter  en deltager til VERDENS FORTÆLLEDAG om TRÆ.

Rita og Anne Grete måske interesseret.

MEDLEMSAFTENER 2012

23.2 aflyses Aprilmøde bliver 19.4.,   Sommerafslutning bliver 21.6 hos Kirsten E. hvor Kirsten vil eksp. Med at invitere hele Bennebo med.

Efterårssæson starter 23 aug.  25. okt bliver gæsteaften.. 29. nov sidste møde inden jul.  31. jan 2013 næste generalforsamling.

Vi sluttede med herlige historier ved Kirsten H., John, Kirsten E. og lidt Ingebjørg.

Kulinarisk var aftenen  ved fælles anstrengelser en fornøjelse.

 Karen J.

 

2011

Referat af generalforsamlingen den 27. januar 2011.

1. Valg af dirigent og referent.

Freddy blev valgt til dirigent og Ebon til referent.

2. Årsberetning ved Ingebjørg.

Beretningen blev godkendt med følgende ændringer. Rita var ikke med den 19 marts, og Pernille fortalte julehistorier i Huset på Næsset den 5. december.

3. Fremlæggelse af regnskab ved Frank.

Frank uddelte regnskabet. I 2009 var der et overskud på 13.646kr. I 2010 var der et underskud på 3.334kr. Egenkapitalen er nu på 11.632kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen.

Hele bestyrelsen blev genvalgt.

5. Valg af revisor.

Freddy blev genvalgt. Og efter alle de mange klapsalver gik vi videre til punkt

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev fastholdt på 150 kr om året. Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Nordea Reg. nr. 1704 konto nr.6272708892 senest 1. april, hvis man stadig ønsker at være medlem. (Derudover betaler vi 10 kr for kaffe ved møderne).

7. Årsplan med forslag fra bestyrelsen.

Se vedhæftede årsplan fra Ingebjørg.

Freddy havde følgende kommentarer til arrangementet ”På Kanten”. Odins Ravne kunne deltage som guides/skubbere og bringe vandringen videre rundt i byen med forskellige fortællesteder. Vi får nogle oplysninger fra Museet, som vi kan bruge i historierne. Rita, Richard, Ingebjørg og Ebon sagde ja til at deltage.

Fredag den 21. september er også en international fortælledag. Rita undersøger, hvad der rører sig og Ingebjørg kontakter Brian Kristensen på Holbæk Teater angående et evt. arrangement.

Ebon laver et oplæg til Holbæk kommuneskoler om fortællerangreb, som skal ud inden sommerferien. Angreb i overbygningen på Østre Skole aflyses, hvis ingen melder sig til at fortælle. Tænk over om I skulle have lyst til at være med inden næste ravnemøde.

Kursus med Frans Bendix. Ingebjørg laver indbydelsen til Roskildefortællerne. Ebon gennemlæser den sammen med Frans inden den sendes ud. Deltagerpris 100 kr.

8. Stemmetræning og afvekslende øvelser.

Vi vedtog at genoptage stemmetræning ved Ebon og afvekslende øvelser, når nogen løber ind i sådanne ved de ordinære ravnemøder.

9. Genoptagelse af kærlig kritik.

Vi vedtog at genoptage kærlig kritik /feedback på ravnemøderne.

10. Eventuelt.

Ingen punkter. Freddy takkede for god ro og orden, og så gik vi over til historierne. Rita fortalte en forvandlingshistorie fra Afrika og Frank tog hul på en ny historie om dråben.

Ref. Ebon

2010

Dette referat er bortkommet og ikke genfundet.

 

2009

Referat fra generalforsamling i Odins Ravne torsdag d. 29. jan 09

Deltagere: Ole, Ingebjørg, Frank, Richard, Freddy, Ebon, Rita

En historie.
Ingebjørg fortalte om Pigen med de røde sko…som dansede.

Valg af dirigent og referent
Ingen dirigent … Rita er referent.

Årsberetning ved Ingebjørg.
Årsberetning vedhæftet. Årsberetningen blev godkendt, med en tilføjelse om at Frank var på fortællekursus på Sejerø 5-6 september.

Fremlæggelse af årsregnskab ved Frank
Regnskabet er simpelt – indtægt på 1500 kr. fra kontingent – udgift på 580 kr. til gebyr til banken – det giver et overskud på 920 kr.
Regnskabet blev godkendt, men med bemærkning om at vi skal skifte bank, så vi kan slippe af med det urimelig høje gebyr (som skyldes at vi har en erhvervskonto).
Ingebjørg oplyste, at hun har en ”bikasse” med 351 kr., som stammer fra overskud fra arrangementerne.De kan bruges til f.eks. dækning af udgifter til det ekstraordinære traktement ved denne generalforsamling.

Valg af bestyrelse ved Ingebjørg : Formand: Ingebjørg (modtager genvalg), kasserer: Frank (modtager genvalg), bestyrelsesmedlem: Richard (vil gerne fortsætte), valg af suppleanter: Karen (modtager genvalg) og en ny i stedet for Regitse (Bestyrelsen foreslår Ebon).
Alle ønsker om genvalg blev opfyldt Ebon træder ind som ny bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen: Ingebjørg (formand), Frank, Richard.
Suppleanter: Karen og Ebon

Valg af revisor ved Frank: Bestyrelsen foreslår Freddy
Freddy valgt.

Fastsættelse af kontingent ved Ingebjørg: Bestyrelsen foreslår forhøjelse til 150 kr.
Det blev vedtaget at forhøje kontingentet til 150 kr.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne: Vi ser bort fra tidsfristen på 14 dage før:

a Samarbejde med Vandrerhjemmet om fortællearrangementer for børn og evt. voksne (Ing) : Ja, det vil vi gerne

b Naboarrangementer (Ing) : Det er en mulighed som enhver kan byde ind på, så slutter vi op. Kirsten vil gerne holde en bålaften med fortællinger.

c Kildemarked (Rich): Nej, der var en generel holdning om at sådanne åbne markeder ikke er egnede til vore fortællinger, der er ikke ro omkring fortællingen… folk kommer og går.

d Raåvaremarked på Samsø (Rich) : Det var Regitse, der ville stå for dette ..og da hun ikke har været med et stykke til er det ikke aktuelt.

e Fortsættelse af ”private” fortællecaféer i Festhuset på Stejlepladsen
– hvis muligt (Ing): 
Ja, det er rigtig godt. To gange om året er passende,
- til jul og en gang til.

f Samarbejde med institutioner som Biblioteket og Museet (Ing)
Ja, vi er positive, men tager det fra gang til gang. Som regel er der noget i skolernes vinterferie og efterårsferie.

g PR i form af visitkort og plakater (Rich)
Det er en god idé at få lavet plakater (A3) og visitkort, som kan anvendes ved arrangementer. Richard og Freddy arbejder sammen om designet og Richard står herefter for trykningen.

h Hjemmeside og/eller profil på Facebook (Frank)
Frank har undersøgt mulighederne, der kan oprettes en hjemmeside for relativ små penge (380 kr).. og vi kan få en forenings-mail..mailadresse odinsravne@gmail.com er en mulighed. Frank blev valgt til web-master og arbejder vider med sagen.
Vi talte også om facebook, men fravalgte dette.

i Entré eller gratis optræden (Ing)
Det kan være godt med en lille entré – 20 - 25 kr. – det sikrer et publikum, der er lidt forhåndsnysgerrig.
Hvis fortællearrangementer er i foreningens regi går kontingentet til foreningen.

Hvis foreningens medlemmer individuel arrangerer eller siger ja til at fortælle får man selv evt. gaver/penge dette måtte give.

Evt. Fortsættelse af katalog over fortalte historier. (Ing)
Det vil være godt med et katalog over hvilke historier vi kan tilbyde – fordelt på genere. Det må vi arbejde videre med.

Afslutning: En historie eller to
Der blev fortalt historier bordet rundt, mens vi spiste lækkert smørebrød og drak øl.

Referent

Rita

2008

Referat fra stiftende generalforsamling i Odins Ravne d. 27. marts 2008

Til stede: Kirsten Harthimmer, Freddy Harthimmer, Frank Holst, Richard Olsen, John Jensen, Karen Jacobsen, Ole Kirk Ejsing, Ingebjørg Ejsing

Afbud fra: Ebon Conradsen, Regitse Jørgensen, Mette Møller, Ebba Eriksen

Foreningens navn er: Odins Ravne - Holbækfortællerne. Hjemsted: Holbæk.

Vedlagte vedtægter vedtoges enstemmingt

Derefter behandledes flg. punkter fra vedtægterne:

Punkt 1 valg af referent: Ingebjørg Ejsing

Punkt 2 udgik

Punkt 3 udgik

Punkt 4 valg af bestyrelse: Formand: Ingebjørg Ejsing, kasserer: Frank Holst, medlem: Regitse Jørgensen.

Punkt 5 valg af suppleanter: Richard Olsen, Karen Jacobsen, revisor: Freddy Harthimmer

Punkt 6 kontingent for indeværende år (Kalenderår) fastsattes til100 kr

Holbæk 29-03-2008

Ingebjørg Ejsing

Årsberetninger

2023

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2023

Generalforsamling og nytårstaffel 26. januar 2023

Året startede som sædvanlig med generalforsamling og nytårstaffel. Det blev holdt hos Karen i Kagerup
Bestyrelsen blev genvalgt: Rita (formand), Freddy (kasserer) og Richard.

Karen blev suppleant og Anne-Grete revisor.

Vi havde en fortrinlig hyggelig aften i Karens store hus, med lækker mad, gode historier og godt samvær. Desværre mistede vi Karen i sommeren 23, så vi er taknemlige for den dejlige aften vi havde sammen med hende her. Ære være hendes minde.

Ravnemøder og workshop

Vi har holdt 9 ravnemøder – som hovedregel: sidste torsdag i hver måned hos Ingebjørg, Skovbrynet 2. Der er et rigtig godt fremmøde – 10 eller flere hver gang (medmindre sneen lægger sig over landet).

I marts måned fik vi besøg fra FIDAs bestyrelse, Lena Bjørn og Conny Radza. Det betød at vi til både februar- og marts-mødet kom rundt om Odins Ravnes historie...udsprunget fra Teaterrødderne i 2008 og den videre udvikling frem til nu. Det var også fint for de nyeste medlemmer og det førte til et lille skriv om os på FIDAs hjemmeside.

På aprilmødet fulgte vi op på dette og tog en runde, hvor alle fortalte, hvad man prioriterer og ønsker i Odins Ravne.
Vi var alle enige om, at den månedlige torsdagsaften, Skovbrynet 2, er kernen i OR. Dette er vort ”legerum”, hvor vi kan øve historier og få inspiration – et grosted for historier. De fleste nævnte også, at de havde brug for feedback på fortællingerne. Der var også fællesholdning til, at vi gerne vil ud og fortælle – men 3 gange om året, som sidste år, er såmænd nok. Hellere få arrangementer, hvor fortællerne forbereder sig sammen, så vi skaber en god ”forestilling”.
Workshoppen, hvor vi får inspiration udefra, er også vigtig for os.

Bliver der fortalt historier på vore Ravnemøder? JA. Jeg vedlægger en liste over de historier, der er blevet fortalt...og så er der jo alle de løse historier, der spontant bliver fortalt.

På oktober mødet, hvor vi plejer at inviterer gæster, var vi i år rykket til Ibihaven i Slagelse, hvor Rita bor, hvor vi fortalte i boligfællesskabet.

Årets workshop i september måned foregik som sædvanlig på Kulturkasernen.
Vi var så heldige at Lena Bjørn sagde ja til at lede workshoppen, der handlede om livshistorie og feed back.

Vi var begejstrede for Lena Bjørns program. Det var såå godt – veltilrettelagt – brugbart og udfordrende – det vil vi gerne gentage. Effektivt, således at en dag var nok.
Den del af kurset der drejede sig om evaluering var også meget brugbar – husk de tre punkter:

Hvad var det klareste billede Hvad var uklart
Hvad vil jeg gerne høre mere om

Den hyggelige fællesspisning er også et vigtigt element i workshoppen.

Ud og fortælle historier til andre

Odins Ravne fortæller (betalende arrangementer):

 •   VOC oplevelsescenter i Valby den 27. september. ”Skøre og skæve historier”.

  Vi var 6 fortællere. Vi leverede gode historier og vor performans var rigtig god. Det var et lyttende publikum (ca. 15 personer) – godt fortællerum og god stemning. Vi skal være bedre forberedt på, at tiden kan skride.

 •   Ibihaven i Slagelse den 26. oktober. ”Skøre og skæve historier”.
  Vi var 8 – 9 fortæller med forskelligartede historier. Vi fik hovedsagelig positive meldinger – måske var der for mange historier, men de enkelte historier var godt leveret. Publikum, ca. 25 personer

  Odins Ravne deltager i kulturelle arrangementer:

 •   Fortællefestival på Tranehøj i Snertinge den 19. august.

  Det var virkelig en veltilrettelagt og vellykket festival. Vort bidrag blev også godt modtaget. Hvis

  denne festival gentages deltager vi gerne, også som hjælpere til det praktiske.

 •   KunstSmedien i Roskilde den 19. november.

  ”I mellemrummet”, hvor billedkunstnere og fortællere blev inspireret af hinanden. Det var super godt – godt publikum og inspirerende miljø at fortælle i.

  Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

  Vi er medlem af FIDA, Fortællere i Danmark, og DATS, Dansk Amatør Teater og Scenekunst.
  Vi har et før samarbejde med Roskilde Fortællerlaug. Igen i år blev vi inviteret til at deltage i ”Åben

  fortællecirkel” i Byens hus i Roskilde, hvor et par Ravne deltog.
  Tranehøjfestivalen og ”I Mellemrummet” på KunstSmedien er også samarbejde med gensidig inspiration.

  Foreningsfacts....

  Vi er her ved årets begyndelse er vi fortsat 14 medlemmer i Odins Ravne. Vi har fået et nye medlem i år, Joan, og så har vi jo desværre mistet et, Karen, der døde i sommer.

  Hjemmesiden, www.odinsravne.dk er blevet forbedret, og med Carsten som webmatster ser vi frem til flere forbedringer.
  Hjemmesiden er hvor vi præsenterer os udadtil og det er herfra vi får nye henvendelser.
  Hjemmesiden fungerer også som foreningen arkiv, hvor man kan se vedtægter, historik, mm.

  01.01. 2024 På bestyrelsens vegne, Rita L. Sørensen

 

HISTORIER FORTALT TIL RAVNEMØDER I 2023

Helle: Prinsessen der blev en mand
Joan: Bange for at dø
Mads: Jeg er død!
Rita: Paws tur gennem Sahara
Carsten: Familiemiddag i 50’erne 
Richard: Oskar blev sidste mand i byen
John: Under broen, lys og gemte tegn
John: H C Andersens Lygtemændene (frit fortolket og forkortet)
Helle: Rabbinerens spørgsmål: Hvornår er natten slut og hvornår begynder dagen?
Mads: En lort i søen!
Kirsten: Skibet Jutlandia, barndomsminder og historisk perspektiv 
Richard: Hændelse under vandring i de russiske skove (En historie af Gorki)
Tina: Herremanden der ville ha’ husmandsdatteren
Mads: Om at forbedre sin maskulinitet ved at købe en Harley Davidson i Jylland! Richard: Ankomst af en Nimbus til et motorcykeltræf.
Kirsten: En Jutlandia skæbne – Kim, der mistede benene, men blev efterladt i Korea.
Helle: Den lille stenvender. Poetisk og tankevækkende lille historie.
John: Fortalte om tilblivelsen af eventyret ”Sommergæk” og læste historien op
Helle: Intro til stenfortællinger og historien om flint (med kokkolit-kokkolit kor)
Rita: Lykkeriddere på Malta
Anne Grete: Pigen og nattekjolen.
Richard: H C Andersens historie om Luftkaptajnen og loppen 
Tina: Verdensmester i håndbold.
Mads: Et moderne eventyr om en svinedreng og en prinsesse
Carsten: Ungdomseventyr fra det virkelige liv
Tina: Patjani - gæstfrihed, der fører til fattigdom
Richard: Den fattige skomager og hans tyvagtige kone
Rita: Miljøsyndere i Svinninge Kommune
Joan: Historien der får navn til sidst
Helle: Krabben og hejren
Kirsten: En humlebi i kajakken
Mads: Chartertur til Cap Verde
John: Om at være en svækling, der blev moppet - og om at blive voksen og stærk.
Joan: Lærerig oplevelse med barnebarnet, om den grusomme spurvehøg og naturens gang. 
Richard: Dramatisk tur til Lapland med mindre brødre
Mads: Forårssol med krig og uro i ørene og drømme om ro og regelmæssighed.
Helle: Bevægelsessang i rundkreds - om døden og livet.
Carsten: “Farmors stue”, fra erindring til fortælling.
John: Spejderlejren
Kirsten: Den gale hveps
Mads: At finde sit sande jeg 
Annegrete: En besynderlig hændelse
Richard: Den blinde pige
Freddy: En fattig dreng fra Tangmose
Kirsten: Trolden i Esterhøj

2022

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2022
Generalforsamling og nytårstaffel 27. januar
Året startede som sædvanlig med generalforsamling og nytårstaffel.
Det blev holdt hos Richard på Falkevej. Vi var lidt sygdoms- og coronaramte, så der deltog kun syv, men
man havde mulighed for at ytre sig over nettet.
Ingen ændringer i bestyrelsen: Rita (formand), Freddy (kasserer) og Richard. Karen er suppleant og AnneGrete er revisor.
Vi vedtog ændringer i honorarreglerne – så vi kan fortælle gratis på små cafeer, mødesteder og biblioteker
som vi samarbejder med.
Ravnemøder og workshop
Vi har holdt 9 ravnemøder på Skovbrynet 2 i år - sidste torsdag i hver måned (eksl. juli og december).
Ravnemøderne, hvor der øves og fortælles historier, er kernen i vores forening.
På februarmødet arbejdede vi med at fastlægge temaer og tilknytte historier, så vi er klar til at rykke ud. Vi
lagde også en plan for at komme ud på små cafeer og fortælle.
Vi er ikke nået så langt i disse projekter.
Andre opgaver har udfordret os.
Vi har haft tre betalte fortællearrangementer (se senere), som vi har forberedt os rigtig godt på.
På årets sidste møde havde vi inviteret gæster og havde en perlerække af historier klar.
Årets workshop i september måned foregik som sædvanlig på Kulturkasserne.
I år var det Helle, som havde strikket et virkelig godt og inspirerende program sammen.
Ud og fortælle historier til andre
Vi har i år haft tre fortællingsarrangementer, som alle er forløbet vældig godt og hvor 4– 5 ravne hver gang
har fortalt.
 2. maj hos FOA-seniorklub kl. 13 – 15. Stenhusvej 35. “Skæbnefortællinger.”
 14. september hos VOC oplevelsescenter i Valby. ”Skøre og skæve historier”.
 26. oktober hos Kundby Præstegård. ”Historien og historier fra egnen omkring Odsherred”.
Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark og DATS, Dansk ametørteater sammenslutning.
FIDA var vært for en konference i Svendborg i september 2021 for den internationale fortælleorganisation
FEST. Her deltog vi også, både som fortællere og hjælpere.
Vi har et før samarbejde med Roskilde Fortællerlaug. I år blev vi inviteret til at deltage i ”Åben
fortællecirkel” i Byens hus i Roskilde den 6. november. Det er planen, at Åben fortællecirkel fortsætter i
2023.
Foreningsfacts….
Vi er her ved årets begyndelse 14 medlemmer i Odins Ravne. Vi er glade for at have fået tre nye
medlemmer i år, Tina, Mads og Carsten. Desværre mistede vi Ole her i december måned. Vi mindes alle
hans sidste histore, Fru Andersens forunderlige formiddag.
Hjemmesiden, www.odinsravne.dk er blevet forbedret, men den kan blive endnu bedre.
Det er via hjemmesiden, at vi får nye henvendelser.
Der har i 2022 været ca. 10.000 side-visninger mod hhv. 8.686 og 7.450 side-visninger i de foregående to år.
6. januar 2023
På bestyrelsens vegne, Rita L. Sørensen

2021

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2021
Corona og historie
Endnu et år, hvor coronaen fylder meget. Men, mens det sidste år var en pandemi, som vi i
fællesskab nok skulle komme igennem; ja, så er det ikke mere så eksotisk, men blot
udmattende.
Vi har endnu ikke lære at navigere i den nye verdensorden...og coronaen har igen i år sat sit
præg på aktiviteterne.
Forår med aflysninger
Generalforsamlingen foregik on-line via mail.
Ingen ændringer i bestyrelsen: Rita (formand), Freddy (kasserer) og Richard. Karen er suppleant
og Anne-Grete er revisor.
Nytårstaflet blev aflyst og vi havde kun to ravnemøder i løbet af foråret.
Begge blev afholdt hos Richard på Falkevej.
Planlagt arrangement hos FOA’s seniorklub blev udsat til maj 2022.
Antvorskov Ruin – projektet.
Hen over sommeren var vi hyret af Liselund Seniorhøjskole i Slagelse til tre rundvisninger på
Antvorskov ruiner i Slagelse.
Syv ravne deltog i dette spændende projekt (Freddy, Kirsten, Anne-grete, Karen, Richard, Helle
og Rita).
Puplikum blev guidet gennem ruiner og et lokalhistoriske forløb fra klostret blev bygget i ca.
1164 til det blev revet ned og var helt væk i 1816. Under turen blev de tilknyttede personer
levendegjort med historier om Hellige Anders, Johannitermunkene, Hans Tavsen, Frederik den
fjerde og Elisabeth von Vieregg, samt tidens folkesang.
Der var mellem 40 og 60 deltagere på turene.
Det var en både sjov og tidskrævende opgave.
Men det var en succes og vi vil gerne arbejde med ligende opgaver.
Et aktivt efterår.
I efteråret mødtes vi igen til ravnemøder den sidste torsdag i måneden hos Ole og Ingebjørg,
Skovbrynet 2, og fortalte historier.
I september var vi ud over Antvorskovprojektet også i Karrebæksminde og fortalte historier ved
en fødselsdagsfejring.
Og vi holdt workshop den 19. september, hvor vi med forskellige øvelser trænede vor
fortælleteknik og forsøgte at indrage lyde i fortællingen.
På oktobermødet havde vi inviteret Teaterrødderne med på en lytter. En god aften.
Novembermødet var årets sidste møde med gode historier og opsamlig af ønsker for næste år….
Foreningsfacts….
Vi er her ved årets begyndelse 10 aktive ravne, samt to passsiv. Og så er Tina forhåbentlig et nyt
medlem.
Hjemmesiden, www.odinsravne.dk er blevet forbedret.
Der har i 2021 været 8686 side-visninger mod 7450 side-visninger i 2020.
9. januar 2021
På bestyrelsens vegne
Rita L. Sørensen

2020

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2020

Året der gik.

Så er der gået endnu et år.

Året 2020 startede med generalforsamling den 23. januar, hvor bestyrelsen blev valgt som følger:
Rita (formand), Freddy (kasserer) og Richard
- Karen og Marianne er suppleanter og Anne-Grete er revisor.

Foreningen har 13 medlemmer. Vi har fået et nyt medlem i år, men heldigvis ingen udmeldinger.

Det har været et usædvanligt år – verden er ramt af en pandemi – corona-19 virus spredes.

Vi holder afstand – ja, vi lever i familiære luftbobler - acceptere alle aflysninger og begrænsninger, og vi venter på en vaccine, så vi igen kan springe ud og leve med hinanden.

Det har præget året enormt. Møderne er blev aflyst og flyttet.

Faktisk skal vi helt frem at til 28. maj før vi holdt vort første møde.
Vi i var 7 ravne, der endelig kunne mødes hos Richard, Falkevej 18, Holbæk. Det var fint sommervejr og dejligt at se hinanden igen - Grete serverede lækker rabarberkage.

Vi skulle have have holdt sommerafslutning hos Karen. Men det blev aflyst da Karen blev syg.
Vi fik dog arrangeret et godt sommermøde hos Freddy og Kirsten for 7 fremmødte.
Vi havde en dejlig aften, med gode historier og jordbærkage, vin og solnedgang..

SKVULP- festivallen i juni og Det Store Teselskab i september blev aflyst.

Den 27. august holdt vi så vort sommermøde hos Karen, Overdrevsvej i Kagerup.
Karen var ovenpå igen efter et flåtbid og var fyldt 80 år. Så hun serverede vin og et lækkert pølse/oste-bord. Vi var mødt talstærkt op (11 personer). Helle Janke og Mette Haman, som
Rita havde mødt på Nordisk Fortælleseminar på Vrå Højskole, var inviteret med.
Det var en rigtig god aften med fortællelege og gode fortællinger.

Den 19. og 20. september holdt vi workshop på Kulturkassernen.
I år havde vi selv planlagt workshoppen.
Alle var tilmeldt i første omgang, men tre måtte melde afbud for at beskytte sig mod corona.

Ud over opvarmning, fortælleøvelser og fortællelege, arbejde vi i grupper med at sætte musik/lyd til historier og vi lavede materiale til en lille videofilm, hvor alle ravnene fortæller”Thors brudefærd”.
Videoen kan nu ses på vor hjemmeside. Det blev ret godt! Det var i det hele taget en vellykket workshop, hvor alle bidrog. Vi er enige om, at næste års workshop skal ske efter samme plan.

Datoen er fastsat til 18. og 19. september 2021.

Så var der igen et par aflysninger.
Vi kunne selvfølgelig ikke holde det åbne møde med ”Fortællinger i dagligstuen”, som vi havde planlagt sidst i september.
Vi skulle have fortalt om Kvindeskæbner hos FOA-seniorer-Holbæk den 5. oktober. Det blev aflyst.

Vi fik heldigvis lov til at fortælle historier for demente og pårørende på Holbæk Bibliotek den 3. oktober - arrangeret af Ældresagen. Richard, Helle og Rita fremførte et program, med historier og sange, hvor temaet var kærlighed og omsorg. Det blev rigtig godt modtaget.
Der var ca 20 tilhørere, langt de fleste var pårørende.


Ravnemødet i oktober blev også aflyst, men vi holdt årets sidste møde den 26. november hos Richard på Falkevej i Holbæk. Et godt møde, hvor vi fik snakket en række foreningsting igennem og fortalt/afprøvet historier.

Foreningensanliggende.

Ny bankkonto.
På grund af helt ublu gebyr for foreningskonto har vi nu oprettet en privat konto i Freddys navn.
Fortsat Nordea Holbæk afd. Reg. 1726 Konto 5155614635.

Hjemmesiden

Rita har overtaget posten som webmaster for hjemmesiden www.odinsravne.dk .

Hjemmesiden er vor ansigt udadtil; her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og flere oplysninger om de aktive fortællere m.v.
Hjemmesiden trænger til en opstramning og forbedring.

Der har i 2020 været ca. 7450 side-visninger på vor hjemmeside.

PR og brochurer

Richard står for brochurerne og PR via mail til relevante institutioner m.v.

De fleste af vore fortællearrangementer er kommet i stand efter en eller anden personlig kontakt, men det er alligevel vigtigt at vi har brochuren og hjemmesiden at henvise til.
Udsendelse af materiale har ligget helt stille i år, da da det slet ikke har været relevant at forsøge at komme ud og fortælle.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmarkog DATS, Dansk ametørteater sammenslutning.
Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug, som dog har ligget stille i år.
Vort samarbejde med Holbæk Kommune har også været sparsomt. Vi er dog glade for, at vi hvert år kan være på Kulturkasserne og afholde vor workshop.

Fremtiden 2021...

Den nærmeste fremtid vil fortsat være præget af coronaen og smittefaren.
Og vi må jo sande, at der er mange i vor gruppe, der tilhører risikogruppen.

Vi kan ikke holde vore møder hos Ole og Ingebjørg på Skovbrynet i den nærmeste fremtid.
Møderne vil indtil vider blive holdt hos Richard på Falkevej.

Vi håber så meget at corona-situationen snart må stabiliseres, så vi alle kan se hinanden igen.

Der er dog lyspunkter. Vi har fået en henvendelse fra Liselund Seniorhøjskole om en spændende opgave, der dog ikke er 100% bekræftet endnu.
De vil gerne have os til at fortælle i og om Antvorskov Klosterruin den 23. juni, den 12. juli og den 8. september 2021. Nogle af os har været i Slagelse og set på ruineren og talt om, hvordan vi kan skabe en god fortælling – og der er 8 ravne, som er interesseret i at deltage. Det tager vi fat på i det nye år.

 På Bestyrelsens vegne
RS 06-01-2021

2019

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2019

Odins Ravnes aktiviteter 2019 har været et stille år for Odins Ravne. Vi er fortsat 12 ravne – der har været en udmelding og en indmelding. Så velkommen til Marianne, der er eneste medlem under pensionsalderen! Når jeg siger ”stille år”, hentyder jeg til, at vi ikke har været ude at fortælle og således ingen indkomst har haft. Vor fortælleaktivitet har dog ikke stået stille. Vi har mødtes til Ravnemøder med masser af historier, haft workshop og deltaget i Holbækarrangementer.

Året startede med generalforsamling, der traditionen tro blev efterfulgt af et formidabelt nytårstaffel. I februar havde vi inviteret Roskilde Fortællerlaug til Skovbrynet 2, hos Ole og Ingebjørg – og der blev fortalt masser af gode historier. I april og maj var der ravnemøde i Skovbrynet 2 og i juni holdt vi sommermøde hos Kirsten og Freddy i Veddinge bakker. I juni måned deltog vi i Holbæk kommunes træskibsarrangement, SKVULP, og fortalte historier på træskibet Robert. Sidst i august startede vi op med ravnemøde, inden vi den 1. september deltog i Det Store Teselskab på Holbæk Museeum. I weekenden 14. - 15. september havde vi fortælleworkshop med Annemarie Karup. En helt igennem vellykket workshop, hvor vi havde fået 5000 kr i tilskud fra Velux-fonden. Der blev fokuseret på stemmen og de muligheder den giver. Det var så fint, at få det teoretiske og det praktiske kædet sammen, så man kunne mærke det på egen krop her og nu. Det var lærerigt og vi havde det sjovt. Ved Ravnemødet i september besluttede vi, at inviterer gæster til oktobermødet. Så den 31. oktober holdt i ”Fortællinger i dagligstuen”, Skovbrynet 2. Der var ca. 17 deltagere. Vi sluttede året af med et jule-ravnemøde sidst i november. Efter hvert Ravnemøde udsender vi et referat fra mødet, hvor man bl.a. kan se, hvilke historier, der bliver fortalt – disse referater giver foreningens medlemmer et mere fyldestgørende billede af aktiviteterne.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.
• Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug, hvor vi mødes mindst en gang om året. • Vi er medlem DATS, Dansk ametørteater sammenslutning. Freddy og Kirsten deltog i deres generalforsamling.
• Vi er også medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark. FIDA afholder i uge 30, 2020, ”Nordisk Fortælleseminae” på Vrå Højskole.
• Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant. I år deltog vi, som nævnt, i Det store teselskab og i SKVULP.

Foreningensanliggende.
PR og hjemmesiden Hjemmesiden www.odinsravne.dk har en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem. Her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og på hjemmesiden flere oplysninger om de aktive fortællere m.v. Der har i 2019 været ca. 6250 visninger på vor hjemmeside.Hjemmesiden trænger dog til en justering og ajourføring. Det har vi (John, Rita, Freddy) aftalt at gøre i løbet af foråret. Brochurerne skal i samme omgang også opdateres, da den skal ændres fra papirudgave til on-line udgave (Richard, Rita).

Aktiviteter i 2020…
Vi har et arrangement i 2020 - hos FOA seniorer i Holbæk den 5. oktober 2020 kl. 13 - 15. Tema, Kvindeskæbne.
Vi håber forbedring af hjemmeside og brochure kan sætte gang i interessen.
Vi fortsætter med vore ravneaftner sidste torsdag hver måned og planlægger også at have en weekend med workshop i 2020.

På Bestyrelsens vegne RS 04-01-202

2018

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2018

Odins Ravne har nu eksisteret i 10 år. Hovedparten har været med fra starten. Vi er 12 ravne – alle +65. Vore aktiviteter er ikke så udadrettede som de var de første år. I år har vi dog været ude at fortælle 6 gange, men vi har foreløbig ingen aftaler for 2019. Det skyldes til dels manglende initiativ fra vor side, men nok også en generel afdæmpet interesse for historiefortælling som vores.
Det er nok en diskussion værd, om vort gode samvær med historier er nok i fremtiden eller vi skal være mere udadrettede og søge ny udfordringer.

Generalforsamlinger...bestyrelsen...ændrede vedægter

Året 2018 startede med generalforsamlig den 25. januar.

Frank valgte at stoppe efter 9 års omhyggelig virke som kassere. Freddy blev valgt som ny kassere.

Bestyrelsen er nu Rita (formand), Freddy, Richard og Karen som suppleant. Kirsten E blev også valgt som suppleant, men hun har valgt at stoppe i Odins ravne.

Som følge af bankernes strammere regler har vi fundet det nødvendig at ændre vedtægterne med en præcisering af tegningsretten. Dette blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger den 26. april og den 12. maj, hvor det var eneste punkt på dagsordenen.

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er fortsat omdrejningspunktet for foreningens virke.

Traditionen tro startede vi med et overdådigt nytårstaffel i januar, god mad og gode historier over bordet. I februar var vi inviteret til fællestræf med Roskilde Fortællerlaug hos Anja i Roskilde – hvor det vist var os, der kom med de fleste historier.

Resten af året har haft 6 ravnemøder. Fem aftner i Skovbrynet 2, hos Ole og Ingebjørg, samt sommermødet hos Kirsten og Freddy i Veddinge bakker.

Som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

Fortælleworkshop og 10 års fejring.

Den 15. september holdt vi fortælleworkshop på Kulturkasernen i Holbæk med Dorte Futtrup som underviser. Det var en spændende dag, Dorte Futtrup fortælleøvelser, teori og samtale og der blev også plads til lidt "master class". Vi arbejde med nærvær og koncentration i fortællingen. At skære ind til benet - HVORFOR fortæller du den historie? - HVAD er dit ærinde? Og så var det også sjovt.
Efter workshoppen tog alle ravnene til Klint for at fejre 10 året. Vi drak champagne ved stranden og Kirsten havde bestilt en formidabel middag hos Det Vilde Køkken i Klint.
Det var en helt forrygende dag.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug.

Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmarkog DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der igen i år støttede vort seminar med 2500 kr.

Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
I år deltog vi som sædvanlig i Det store teselskab i gården ved Holbæk Museum den 2. september.

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende puplikum...og det har vi været.
I 2018 har foreningen deltaget i følgende arrangementer:

Fredag 19. januar 2018 - Nr. Jernløse - Odsherredhistorier - Richard, Ole, Ingebjørg, Freddy og Kirsten H.

1. februar, Fuglebjerg Bibliotek, indvielse af fortællerum. Rita og Richard fortalte og publikum tilføjede et par historier. Ca. 15 deltagere.

18. marts, Verdens fortælledag på Roskilde Bibliotek, sammen med Roskilde Fortællerlaug og Visens venner. Ole og Rita fortalte. Ca. 40 fremmødte.

Søndag 15. april 2018 - Tølløse - Odsherredhistorier, Tølløse aktivitetscenter, ældresagen. Freddy, Kirsten, Richard, Ingebjørg og Ole fortalte Odsherredhistorier. Ca. 35 fremmødte.

Torsdag d. 24. oktober. Elmelunden i Jyderup. Kvindeskæbner fra litteraturen og fra virkeligheden. (Kirsten, Rita, Ingebjørg, Anne-Grete). ca. 40 deltagere

Tirsdag d. 4. december. Julearrangement i Ældre Sagen Holbæk-Jernløse - Stenhusvej 21, Holbæk.(Richard, Rita, John, Karen) ca 25 deltagere.

Generelt bliver vi godt modtaget og har selv en fin oplevelse. Vi oplever dog at placering af publikum i rummet og højtalerforhold kan være en udfordring. Derfor har vi også i årets løb anskaffet os vor egen bærbare mikrofon/højtaler, som vi håber vi vil få glæde af.

Foreningensanliggende.

PR og hjemmesiden

De fleste arrangementer er kommet i stand efter en eller anden personlig kontakt.
Hjemmesiden og brochurerne har dog en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem.

Her kan man finde kontaktoplysninger og en præsentation af vort fortællerepertoire - og på hjemmesiden flere oplysninger om de aktive fortællere m.v.

Der har i 2018 været ca. 5050 visninger på vor hjemmeside.

Richardstår for brochurerne og John holder hjemmesiden www.odinsravne.dk ajour.


Aktiviteter i 2019…

Der er ingen planlagte aktiviteter for 2019. Vi har inviteret Roskilde fortællerlaug til fællesaften den 28. februar, men har ikke modtaget noget svar endnu.
Vi fortsætter med vore ravneaftner sidste torsdag hver måned.

På Bestyrelsens vegne

RS 13-01-2019

2017

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2017

Generalforsamlinger...ændrede vedægter...bestyrelsen

Året 2017 startede - traditionen tro - sidste torsdag i januar med generalforsamling og et overdådigt nytårstaffel krydret med gode historier. Bestyrelsen blev genvalgt. Et forslag om at indkaldelse til generalforsamling skal udsendes senest 14. dage før mødet (mod før 4 uger før) blev vedtaget. Og dette blev igen vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 6. april – således at foreningens vedtægter nu er ændret i overensstemmelse med dette.

Bestyrelsen har kun holdt et møde, men har korresponderet via mail og telefon. ...

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er fortsat omdrejningspunktet for foreningens virke. Vi har haft 9 ravnemøder i år. De syv i Skovbrynet 2 hos Ole og Ingebjørg, et møde hos Richard på Falkevej, samt sommermødet hos Kirsten E i Bennebo.

Vi er 12 medlemmer i foreningen. Thomas har vi ikke set eller hørt fra i to år, så ham regner vi ikke med mere, men til gengæld regner vi med fremover at have Lone med blandt os.

Fremmødet ved ravnemøderne har været mellem 6 og 10 personer og som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

Fortælleworkshop.

I september måned afholdt vi fortælleworkshop over en weekend på Kulturkasernen i Holbæk.

Der var 11 deltagere og vi havde en utrolig spændende weekend med Troels Ejsing, hvor vi arbejde med det musikalske aspekt i historiefortælling. Musikken som indgang og kommentar til det fortalte, musikken som underlægning til historien og historiernes egen musikalitet.

Ja, det var både sjovt og berigende.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

Vi har et vist samarbejde med Roskilde Fortællerlaug. I februar havde vi planlagt fælles fortælleaften. Der kom dog kun to fra Roskilde, ligesom to af dem deltog i efterårets workshop.

Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i DanmarkRita, Kirsten E og Richard deltog i etFIDA seminar den 7. oktober i Hundested, der handlede om inuithistorier og erfaringsudveksling.

Vi er også medlem af DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der igen i år støttede vort seminar med 3000 kr.

Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
I år deltog vi som sædvanlig i september i Det store teselskab i gården ved Holbæk Museum. Det var en fin dag, hvor man møder andre foreninger i Holbæk.

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende publikum...og det har vi været.
I 2017 har foreningen kun deltaget aktiv i få arrangementer:

Glumsø bibliotek i januar, hvor Ingebjørg, Richard, Kirsten E og Rita fortalte over temaet ”Kærligheden veje og afveje”.

Holbæk Bibliotek i april, hvor De Vestindiske øer. Vi var 5 fortællere, Freddy, Kirsten H, Richard, Karen og Rita.

Ord på vejen, Habibi cafe, Jyderup, den 5. september: Kirsten E og Rita fortæller historier med rod i deres egen slægtshistorier.

Foreningsanliggende.

PR og hjemmesiden

De fleste arrangementer er kommet i stand ved personlige kontakter, f.eks. bibliotekerne.
Hjemmesiden og udsendelse af brochurerne har dog en stor funktion, idet vi altid kan henvise til dem og de ligger der, som informationskilde.

Richard udsender hvert år brochurer til ca. 30 institutioner m.v. Papirpost fungerer jo ikke rigtig mere, så brochurerne vil fremover kun blive udsendt som e-mail.

Hjemmesiden www.odinsravne.dk holdes ajour af John. Den er blevet forbedret, men trænger fortsat til en opstramning.

Hjemmesiden er vort ansigt udadtil og skal præsentere foreningen formål og aktiviteter samt hvordan man får kontakt. Hjemmesiden har også en præsentation af vort fortællerepertoire og af de aktive fortællere og kontaktoplysninger. Vi må alle være opmærksom på at dette er opdateres – og helst med relevante billeder. Hjemmesiden bør også fungerer som en slagt arkiv, hvor vi kan følge foreningens historie, vedtægter, referat af generalforsamlinger mm.

Aktiviteter i 2018…..

Når vi ser fremad kan vi se at fortælleaktiviteterne bliver størrer i 2018.

Der er allerede aftalt fire arrangementer, hvor vi skal fortælle:

Fredag 19. januar 2018 - Nr. Jernløse - Odsherredhistorier

Torsdag den 1. februar 2018 – Fuglebjerg Bibliotek

Søndag 15. april 2018 - Tølløse - Odsherredhistorier

Tirsdag 4. december. Julearrangement i Ældre Sagen Holbæk-Jernløse

og

Og de årligt tilbagevendende aktiviteter

Det store teselskab ved Holbæk Museeum i september

Workshop: i år 15. september 2018 med Dorte Futtrup.

Desuden arbejdses der på følgende arrangementer:

Verdens fortælledag 18. marts 2018: Roskilde Fortællelaug har spurgt, om 1 eller 2 fra os vil være med. Emnet er Wise fools/Vise tåber.

Formanden for Cafe Habibi i Jyderup har forespurgt om vi var interesseret i at fortælle der (uden honorar).

Vi har 10 års jubilæum i 2018. Foreningens stiftende generalforsamling fandt sted 27. marts 2008. Dette skal fejres med et Jubilæumsarrangement. Bestyrelsen kommer med et forslag til dette, som kan diskuteres senere på generalforsamlingen.

Bestyrelsen takker for året der gik og ser frem til mange gode fortællinger og godt samvær i 2018.

RS 09-01-2018

2016

Bestyrelsens beretning for Odins Ravne - 2016

Generalforsamling….ny formand.

Året startede - traditionen tro - sidste torsdag i januar med generalforsamling og et overdådigt nytårstaffel krydret med gode historier.

Ingebjørg takkede af som formand, men er stadig aktiv. En stor TAK til Ingebjørg, der har været rygraden i foreningen i 8 år og fortsat lægger hus til møderne og bager de berømte ravnesmåkager.
Bestyrelsen i øvrig er uændret, blot nu med mig som formand.

Ravneaftner med fortællinger.

Medlemsaftnerne, hvor vi mødes den sidste torsdag i måneden og fortæller historier, er omdrejningspunktet for foreningens virke. Vi har haft otte ravnemøder i år. De fem i Skovbrynet 2 hos Ole og Ingebjørg, et møde hos Richard på Falkevej og et møde hos Rita i Slagelse...og så var der sommermødet hos Kirsten E i Bennebo.

Vi er 13 medlemmer i foreningen. Fremmødet ved ravnemøderne har været mellem 6 og 10 personer (7,5 i snit). Som man kan se i mødereferaterne, er der aldrig mangel på gode historier.

Fortælleworkshop.

I september måned afholdt vi fortælleworkshop over en weekend på Kulturkasernen i Holbæk. Der var 13 deltagere (tre fra Roskilde fortællelaug). Pernille Stockfleth ledede workshoppen under overskriften ”Improvisation i fortællingen”. Vi blev udfordret med billeder, visitkort og intuitiv billeddannelse på en aktiv og legende måde – så vi fik en række gode redskaber med, som vi kan bruge, når vi arbejder videre i fortællegruppe.

Det var en dejlig weekend med fuld power på, hvor vi masser af inspiration og små øvelser at arbejde videre med.
Vi har allered besluttet at næste års underviser skal være Troels Ejsing.

Arrangementer med fortællinger for publikum.

Vi vil jo gerne ud og fortælle for et levende puplikum...ogdet har vi været.
I 2016 har foreningen deltaget aktiv i otte arrangementer:

Vipperødcentret i januar, hvor John, Richard og Frank fortalte omkring H C Andersen.

Sognegården i Blovstrød i februar, hvor Kirsten H, Freddy, Ole og Ingebjørg fortalte over en bred overskrift ”Fra det realistiske til det eventyrlige”.

Sognegården i Blovstrød den 16. marts, hvor John, Richard og Rita fortalte om kvindeskæbner m.m.

Elisabethcentret i Holbæk den 9. maj, hvor John, Rita og Richard fortalte historier omkring H C Andersen.

Hagested Forsamlingshus den 23. maj, hvor Kirsten H, Freddy og Ole fortalte Odsherredshistorier i for blinde og svagtseende.

Ulstrup efterskole den 15. juni, hvor Kirsten E og Rita fortalte skræmmende historier kl. 10 om aftenen.

Næstved bibliotek den 7. oktober, hvor Kirsten E. og Rita igen fortalte skræmmende historier som en del af kulturdagen ”Mærk Næstved leger”.

Lokalhistorisk forening i Holbæk den 8. december. Kirsten H, Kirsten E, Annegrete og John fortalte jule- og egnshistorier.

Alle arrangementer har været godt besøgt, kun på Næstved bibliotek, hvor fortællingen var en mindre del at et stort arrangement, var det svært at samle publikum. Som man kan se, har er det et bredt udsnit af ravnene, der har været ude at fortælle – 10 personer har været i gang.

Hertil komme at ravnene også deltager i fortællende kulturarrangementer som privatpersoner.

For eksempel fortalte Peter på Orødagene, Kirsten ved SKULP i pinsen, Rita ved Nordkystfortællernes 10 års jubileum.

Samarbejde med andre fortælle- eller kulturmiljøer.

Vi har et vist samarbejde med Roskilde fortællerlaug. I februar var vi til fælles fortælle aften i Roskilde og 3 af dem deltog i efterårets workshop.

Vi er medlem af FIDA, Foreningen af fortællere i Danmark.
Rita deltog i generalforsamlinge og et kursus om stemmens brug.

Vi er også medlem af DATS, Dansk ametørteater sammenslutning, der støttede vort seminar med 3000 kr.

Vi er en del af foreningslivet i Holbæk og deltager i arrangementer, når det er relevant.
I år deltog i Holbæk Museeums Te-selskabet den 4. september...det druknede i regn, men var alligevel hyggeligt.

Foreningensanliggende.

PR og hjemmesiden

Af de otte arrangementer vi har deltaget i er et kommet i stand pga hjemmesiden, to pga de brochurer vi har udsendt og fem ved personlige kontakter (kender nogen, der kender nogen).
Hjemmesiden og brochurerne har dog en stor funktion idet vi altid kan henvise til dem og de ligger der, som informationskilde.

Hjemmesiden www.odinsravne.dk holdes ajour af John og den er blevet forbedret i 2016, men trænger fortsat til en opstramning.

Hjemmesiden er vort ansigt udadtil og skal præsentere foreningen formål og virke:
Vort fortællerepertoire og hvilke aktiviteter vi har deltaget i, præsentation af aktive fortællere og kontaktoplysninger – helst med relevante billeder.

Men hjemmesiden bør også fungerer som en slagt arkiv, hvor vi kan følge foreningens historie. Derfor skal vigtige dokumenter som vedtægter, referat af generalforsamlinger og årsberetninger ligge der.

Richard udsender hvert år brochurer til ca. 30 institutioner m.v. Papirpost fungerer jo ikke rigtig mere, så brochurerne vil fremover kun blive udsendt som e-mail.

Fortællerhonorar

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at klargøre honorarpolitikken, dog uden at ændre den væsentlig. Vi nåede frem til en enkel formulering, som nu står på hjemmesiden:

Odins Ravne tager et honorar på 1000 kr. til foreningen, som dækker en times fortælling.
Følgende time koster 500 kr.
Transporten er altid indregnet i honoraret.
Der opkræves ikke honorar af vore faste samarbejdspartnere.
Det står medlemmerne af Odins Ravne frit for, at indgå private aftaler, der således ligger uden for Odins Ravnes regi.

Honorarpolitikken vedtages ikke som et punkt på generalforsamlingen, det er blot en aftale vi har i foreningen, som altid kan justeres.

Der vil altid kunne forekomme særlige arrangementer eller særlige forhold, hvor honorarreglerne må gradbøjes…både op og ned i pris…og kontrakterne kan udformes som JA til en mail eller mere formelt. Transporten refunderes via Frank, pt. med en kr. per km.

Tiden fremover…..
I 2017 er der fastlagt et fællesarrangement med Roskilde Fortællerlaug den 2. marts og en workshop den 9. og 10. september med Troels Ejsing. Bestyrelsen fremlægger et forslag til mødeplan for året og ser gerne en diskussion under punktet eventuelt om foreningens kommende aktiviteter.
RS 11-01-2017

2015

Årsberetning 2015

Når jeg tænker på dette år, er min første indskydelse: Det har vist været et stille år, men der er alligevel sket en hel del:

Ud over de månedlige møder, der som altid har indeholdt en række gode historier, har vi deltaget i flg:

Januar: generalforsdamling

Februar: gæster fra Roskilde Fortællerne, en hyggelig tradition, som de allerede nu lægger op til at fortsætte med en invitation til februar i år.

Marts: Vinterfortællinger på Holbæk bibliotek og fortællearrangement i Grevinge

April: Valborgs aften på Brorfelde arrangeret af Thomas, en meget hyggelig aften

Maj: Fortælleaften hos Richard. Det vare helt fint at være et nyt sted. Tak for jeres indsats, Richard og Grethe

Juni: Vi deltog i pinsearrangementet på Holbæk havn. Det er ved at blive en tradition.

Sommerafslutning med bål ude hos Kirsten E. Jeg var desværre ikke med, men har hørt, det var meget hyggeligt. Tak for indsatsen, Kirsten

Juli: Ravnene holder ferie

August: Vi starter op igen med en almindelig fortælleaften

September: Vi havde en bod sammen med Alle andre foreninger i Holbæk ved Det store teselskab i Holbæk Museums have. Her var der en mulighed for at fortælle om vores forenings arbejde, og der kom en hel del folk forbi vores bod for at høre, hvad vi egentlig lavede, og vi fik en mulighed for at møde andre foreninger og høre om deres aktiviteter.

Story-play: weekendkursus med Jesper la Cour, professionel fortæller

Oktober: Almindelige fortælleaftener

November: udflugt til ”Story-slam” hos Best Tellers i København

Ingebjørg

Formand

Tilføjet ved generalforsamlingen, at der på listen mangler et arrangement i Asnæs i september ved Freddy,Kirsten H. Og Richard om ODSHERREDS HISTORIE.

2014

Årsberetning 2014:

2014 blev et stilfærdigt år for Odins Ravne (OR) Vores væsentligste aktivitet har været de månedlige fortælleaftener, hvor opbakningen har været stor med mange gode historier. Det har givet os gode muligheder for at prøve nye historier af og få feedback på dem, hvilket er væsentligt for den sikkerhed, man har, når man går ud i andre sammenhænge med en historie. Sidste månedsmøde inden sommerpausen var hos Kirsten E i Bennebo og som altid en rigtig god afslutning.

Ud over de faste møder har vi som forening deltaget i følgende arrangementer:

Den 27. februar var vi inviteret til fællesmøde hos Roskilde Fortællerne hos Iben Palm. Det blev en rigtig god aften. – I år er det så vores tur til at invitere dem til februarmødet –

I februar var ??????

Den 1. april fortalte Kirsten, Rita og John lystløgnerhistorier på Holbæk bibliotek. Der var vel ca. 30. Det var rigtig vellykket.

I slutningen af august inviterede OR til fortællefestival i Vikingeskibsmuseet i Roskilde, dog ikke som fortællere. Et par af os deltog og fik en god oplevelsae ud af det

begyndelsen af september deltog vi i ”Det store teselskab” på Holbæk Museum med en velbesøgt bod. Mange ønskede at høre om Odins Ravne, men ingen har efterfølgende vist nogen interesse for foreningen og dens tilbud om historier.

Den 13. – 14. september havde vi en formidabel workshop med historiefortælleren Hans Laurens med mange gode ideer til at bygge en historie op, så den fænger tilhørerne. Vi havde inviteret Roskilde Fortællerne til at deltage, og der kom også et par stykker.

Den 31. oktober deltog Richard i en velbesøgt Fredagscafé på Kulturkasernen.

Et forslag om at lade oktobermødet være en venneaften, hvor vi hver især kunne invitere 1 eller 2 venner med, blev ikke til noget. Som sædvanligt sluttede vi året af med en hyggelig julefrokost, hvor vi hver især havde en lille ret med og nogle krydrede aftenen med et par gode historier.

Vi har i årets løb mistet et medlem, Ebon Conradsen. Det er et savn. Hendes humør og gode historier var et værdifuldt indslag i vores fortælleaftener.

Vi har kunnet byde velkommen til et par nye medlemmer: Peter Larsen og Maja Sørensen,- den sidste har dog forladt os med årets udgang, hvilket vi kun kan beklage. Nye medlemmer giver altid et frisk pust og nye gode historier.

Som sædvanligt sluttede vi året af med en rigtig hyggelig julefrokost, hvor vi hver især bidrog med en lille ret og nogle også med en god historie.

Der har ikke været så mange udadvendte arrangementer, som vi kunne ønske os, skønt Richard har gjort et stort arbejde med at henvende sig til organisationer, plejehjem og foreninger, der kunne tænkes at have interesse i at få en god historie, men en del af os har sikkert haft mulighed for at fortælle i andre sammenhænge end OR, og det er jo helt fint

Jeg vil slutte med et tak for i år i håb om, at næste år må blive lidt mere aktivt

Ingebjørg.

2013

Årsberetning for 2013:

Endnu et år er gået godt for Odins Ravne. Alle har bakket op om vores månedlige møder, der har været en blanding af løsning på praktiske problemer, gode historier og i mindre omfang ”fortællelege”, selv om vi egentlig har besluttet at indlede med sådan en leg/øvelse hver gang.

Vi har forsøgt at få et samarbejde med ”Roskilde Fortællerlaug” op at stå: Vi har inviteret dem til et fællesmøde i februar – (i år er det så deres tur) – og vi afsatte 4 pladser til dem på vores workshop i september - dog til fuld pris -. Det sidste var en succes, da kun sygdom forhindrede, at alle pladser blev brugt, og der var flere, som gerne ville deltage. Vi har været inviteret til et par møder hos dem, bl. a. et forsøg med fortælling kombineret med billeder/kunst. Jeg var desværre forhindret, og jeg mener ikke, andre deltog.

Vi har vedtaget et sæt regler for honorar, der indebærer, at op til1 times fortælling koster 1.000 kr. og der udover koster det 1.500 kr. - til drift af foreningen og transportudgifter i forbindelse med den slags arrangementer. Dette forhindrer dog ikke, at vi har deltaget på amatørbasis, dvs uden honorar og dækning af transport sammen med andre amatører, dvs gratis (eks: Det store skibstræf, ”det store teselskab” på Holbæk Museum) ). Desuden har vi i 2 tilfælde lavet et samarbejdsprogram med Holbæk Bibliotek – fyraftensfortællinger), hvor vi har fortalt ca. 1 time gratis mod, at biblioteket har lagt rum og kaffe til, samt betalt transportudgifter for dem, der kommer udefra. Hvad de enkelte har lavet derudover af gratis fortællearrangementer kan ikke være i Odins Ravnes regi.

Vi prøver sammen med Holbæk Bibliotek at skabe en tradition for fyraftensfortællinger 2 gange om året.

Septemberworkshoppen med Peter Hartmann (med gæster fra Roskilde Fortællerlaug) var særdeles vellykket, meget kompetent og underholdende ledet af Peter Hartmann. Takket være de honorarer, vi har fået i de foregående år kunne foreningen give egne medlemmer et tilskud på 400 kr. hver, så workshoppen kom ned på 100. kr. pr. medlem for en hel weekend.

Det i 2012 indledte samarbejde med Morten om PR fungerede ikke, så nu har Richard overtaget ansvaret for PR-arbejdet.

Rita har været vores kontaktperson i FIDA og har som sådan deltaget i et vellykket seminar d. 2. oktober: Tang Kristensen, rim, remser og skrøner og om at få kulør på fortællingerne – gratis for medlemmer/foreningsmedlemmer. FIDAs hjemmeside har en opdatering af fortællearrangementer i hele landet, som vi har forsømt at holde orienteret om vore egne arrangementer, når vi selv står for det (som reklame og som bidrag til det samlede billede af aktiviteter i fortællemiljøet).

Som sædvanligt sluttede vi vintersæsonen af med en hyggelig aften hos Kirsten E – TAK FOR DET. Og vi sluttede kalenderåret af med en hyggelig julefrokost som sædvanlig.

Årets arrangementer:

31 - 01 generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt

28 – 02 Fællesmøde med Roskilde Fortællerlaug: Opstart på samarbejde

06 - 03 Fortælling i Hagested aftenhøjskole: Skæbnefortællinger,

08 – 03 Kvindernes kampdag på Holbæk Bibliotek: Kvinder og Kærlighed

18 - 03 Dansk Blindesamfund, Hagested: Sigøjnerhistorier

21 – 03 Ravnemøde

18 – 04 Københavnske kvinders diskussionsklub: Skæbnens spil (om en afghansk kvinde)

19 – 04 St Peters kirke, Næstved: skæbnens spil (om en afghansk kvinde)

25 – 04 Ravnemøde

18/19 – 05 Det store træskibstræf, Holbæk havn:Sørøverhistorier

30 – 05 Ravnemøde

31 – 05 Byfest, Vordingborg: Kvajehistorier

27 – 06 Afslutning hos Kirsten E

02 – 07 Andelslandsbyen: Børn og bedsteforældre. Bål-eventyr

29 – 08 Ravnemøde

01 – 09 Store teselskab, Holbæk Museum: stenalderhistorie (+ bod)

18 – 09 Vordingborg fortælleforening: Fredsfortællinger

25 - 09 Fuglebjerg Bibliotek: Hvor blev drømmene om fred og kærlighed af

28/29 – 09 Workshop med Peter Hartmann

24 – 10 Foreningen Norden, Asnæs: Odsherredshistorier

31 – 10 Venneaften i Skovbrynet 2: Blandede historier

13 - 11 Holbæk Bibliotek, fyraftensfortællinger: Den forunderlige virkelighed

25 – 11 Solvang: Eventyr for voksne

12 – 12 Skovbrynet 2: julefrokost

Tak for jeres indsats ved de forskellige arrangementer og for godt samarbejde, ikke mindst til bestyrelsen

Generalforsamling Odins Ravne   to. 31. jan. 2013 .

 

Dirigent:  Freddy. Referent: Karen.

 

Freddy konstaterer lovlig indkaldelse efter vedt?gter og dagsorden beh?rigt udsendt.

 

Ad ?rsberetning:   Ingebj?rg gennemg?r indg?ende tidl. Udsendt beretning som godkendes.Applaus. Den er fyldestg?rende og der er ikke sp?rgsm?l hertil.

 

 Ad regnskab:         Frank freml?gger og gennemg?r. Der er p?n indt?gt idet Holb?k Teater har betalt 5x vores vanlige takst.Der er udgifter til kontingent til DATS og FIDA ( danske fort?ller). Hvoraf sidstn?vnte til 2 kont. (b?de forening og et enkelt personligt, fordi foreningen forel?big ikke giver tilmeldte foreninger stemmeret ).

 

Ad valg:                 Bestyrelsen genv?lges.

                                d.v.s. formand Ingebj?rg, n?stf. Richard, kasserer Frank

                                          suppl. Ebon og Karen

                                          revisor Freddy.

 

Ad kontingent:       Fasts?ttes efter bestyrelsens anbefaling u?ndret til 2oo kr.

 

                                 Forventes indbetalt i februar til konto 2190-6272708892

 

Ad forslag:               Ingen indkomne  forud for generalf.

                                 Denne vedtager:

 

                                                      Medlemskab af DATS forts?tter.

                                                     Medlemskab af FIDA forts?ttes et ?r og opsiges

                                                     Hvis der ikke vedtages foreningsstemmeret.

                                                      Det personlige medl.skab forts?tter ligeledes

                                                      Idet kun det giver stemmeret p? deres kom.Generalf.

                                                                Rita forts?tter.

 

                                                        Vores hjemmeside forts?tter et ?r.

                                                       Den skal have LINK til Roskilde Fort?llelaug  ogDats.

 

Ad FIDA:               

Rita orienterer om denne forening som fortsat er i opstartfasen og herfocuserer p? tilbud til b?rn og unge, netv?rksdannelse, udvikling og interessegrupper.

 

Ad Arrang?rbetaling og k?repenge til fort?llere:

Som bekendt betaler arrang?rer kr 500 uanset l?ngde og antal fort?llinger og derudover betales k?repenge pr bil ( nogen gange 3 biler).

Kirsten H. tager en diskussion op omk. dette og foresl?r sec af Freddy, at  Bestyrelsen dr?fter om det kan g?res p? andre m?derf.eks. med h?jere arrang?rbetaling og ensartet opkr?vning afk?repenge som foreningens medlemmer s? fordeler indbyrdes efterregler s? det g?r til dem der k?rer l?ngst. F.eks. ogs? h?jere arrang?rbetaling differentieret efter tidsforbrug.

 Det skal bem?rkes at formand Ingebj?rg altid orienterer arrang?rer om pris og antal biler hvorfra s? det ikke burde komme bag p? dem.

Derudover alm. Enighed om at det faktisk er billigt.

 

 

Generalforsamling afsluttes .

Tak for godt arrangement

 

Karen Jacobsen.

2012

Årsberetning for Odins Ravne – Holbækfortællerne 2012

Endnu et år er gået, hvor ravnene har bakket op om vore månedlige møder med en lang række gode historier. Som noget nyt har vi med en vis succes prøvet en tredeling af aftenen: 1) foreningsnyt, 2) fortælleøvelser/-lege, stemmetræning, 3) nye historier.

Vi har også afprøvet en gæsteaften, hvor hver især kunne invitere en enkelt gæst (af pladshensyN): Vi var 20 i alt, og aftenen lykkedes ved fælles hjælp: historier, sange, hjemmebag. – Tak til alle, der bidrog.

De penge, foreningen tjener ved at fortælle i offentlig og foreningsregi, har vi reserveret til kurser og afholdt et velbesøgt kursus med Frans Bendix med emnet: at holde publikums interesse fanget fra ”en scene”. Vi havde inviteret Roskilde Fortællerlaug med. Der var 3 deltagere derfra. Et nyt kursus er planlagt i september 2013 over emnet: at gøre sine egne (virkeligheds)historier interessante med skuespilleren og fortælleren Peter Hartmann.

Vi har haft en hyggelig bålaften hos Kirsten E, hvor der blev gjort forsøg på at gøre det til en naboaften, der kom ikke så mange fremmede, men måske bør ideen tages op igen. Det var en god aften. Tak til Kirsten E for arrangementet.

Morten har påtaget sig at lave en ny hjemmeside til afløsning af den gamle, som vi nok er ”vokset fra”. Tak til Frank for arbejdet med den gamle.

Richard har forbedret vores flyer, - Også tak til ham

Ingebjørg har startet en historiebank til internt brug, så alle kan se, hvem der fortæller hvad, og hvilke temaer der kan udledes af vore historier. Det er meningen, den skal opdateres løbende, hvis alle sørger for at tilmelde nye historier.

Det har vist sig i praksis, at vi må opdele vores publikum i A) samarbejdspartnere, hvor vi fortæller gratis (dog helst for transport), og de sørger for PR og publikum – Holbæk bibliotek og Holbæk museum, Nyvang o. l.- og B) bestilte fortælleseancer, hvor vi for et beskedent honorar (til foreningen) samt transportudgifter kommer og ”underholder” en aften – pensionistforeninger, aftenhøjskoler o l.-

Årets arrangementer:

26. januar: generalforsamling

10. februar: Vampyrhistorier på Holbæk museum

23. februar: Fortællinger for ”Odsherreds aktive Kvinder”

08. marts: Kvindehistorier på Holbæk bibliotek (Kvindernes internationale kampdag)

18. marts: Verdens fortælledag i Roskilde

14. april: Kursus med Frans Bendix

16./17. juni: Eventyrvandring, Børnekulturdage på Nyvang, ”aflyst”

19. juni: Naboaften/bålaften i Bennebo

10. juli: Eventyr for bedsteforældre og børnebørn på Nyvang

02. september; Store Teselskab på museet i Holbæk: både bod og fortælling

06 september: Iskolde historier for sct Georgsgilderne A i Holbæk

19. september: Historier for Seniorklubben, Holbæk Teater

06./07. oktober: Vikingehistorier på vikingemarkedet, Fugledegård

25. oktober: Hjemme-hos/gæsteaften

13. november: Iskolde historier for sct Georgsgilderne B i Holbæk

02. december: Julehistorier i Seniorlandsbyen i Tjebberup

04. december: Julehistorier for Ladies Chamber i ”Tuse Næs Kunsthåndværk”

Medio december: Julehistorie, Vipperød sognegård

Tak til alle for et godt samarbejde og ikke mindst tak til bestyrelsen

Ingebjørg

formand

2011

Årsberetning for 2011.

Så er der igen gået et år i Odins Ravnes korte liv. Et godt år, hvor vi i forskellige konstellationer har afprøvet vore evner som fortællere. Vi har også fundet frem til, at der er visse betingelser for, at en fortælling lykkes: hvis der er mikrofoner, skal de fungere rigtigt, ellers er det bedre at undvære dem. Det er vigtigt, at vi. kan se publikum i øjnene, og at de kan se os forfra, Derfor accepter aldrig at have lys i ryggen. Vi har stillet krav om 500 kr. til foreningen og transport til de medvirkende de fleste steder. Der er altså nogen, som ikke har råd til noget som helst, og så må de involverede vælge, om de siger nej tak eller lever med at gøre det gratis for fornøjelsens skyld. Vi har også været ude for et par aflysninger, som det vil fremgå af nedenstående arrangementsliste. Det må man så leve med.

De månedlige aftener har fungeret godt med gode historier og vekslende tilslutning. Det er jo sjovest, når alle er med, men vi har klaret os med færre. Tak til Kirsten E, Grete og Richard, der har stillet rum og lækker beværtning til rådighed. Det må de meget gerne fortsætte med.

Vi har mistet et par medlemmer i årets løb – desværre: Annie Westphael, Lise Guildal og Pernille Sørensen og til gengæld fået 2 nye medlemmer: Anne Grete Boje og Morten Thornsvad – velkommen til dem. Vi kan sagtens rumme et par stykker mere.

I løbet af året har Richard arbejdet med en forbedring af logo og brochure, så de er blevet meget pænere, men vi mangler nye fotos til brochuren. Tak til Richard for indsatsen. Ebon har arbejdet på et tilbud til kommunens skoler om ”et fortælleangreb”. Det venter vi os meget af. . Ebon stod også for kontakten og samarbejdet med Frans Bendix om en miniworkshop, som desværre blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Den forsøger vi at gennemføre i 2012 i stedet for. Også tak til Ebon. Rita har været vores kontakt til den nyoprettede forening ”Fortællere i Danmark”, en forening, vi har besluttet at tilslutte os med Rita som ankerkvinde, Også tak til Rita.

Vi har planer om at lave et program med kvindehistorier, fordi så stor en del af vores publikum er kvinder.

Vi har deltaget i en lang række arrangementer:

10. januar: ”Fuglenes lange rejse” i Fælleshuset på Stejlepladsen

Februar: ”Digteren og klovnen” Dansk Blindesamfunds vinterhøjskole, Fredericia

18. marts: Fælles arrangement med Storstrøms Kammerensemble på biblioteket i Holbæk

31.marts: ”Odsherredshistorier” i Gislinge pensionistklub

28. maj: Kursus med Frans Bendix blev aflyst p.gr.a. for ringe tilslutning. Vi håber på at kunne gennemføre det i 2012

11.-12.-13. juni: Fortællefestival i Sagnlandet Lejre, desværre for sidste gang, eftersom arrangementet nedlægges,

18. – 19. juni: Børnekulturdage på Nyvang med eventyrvandring

7. juli: Fortælling for ”Bedsteforældre og børnebørn på Nyvang

I løbet af juli: deltagelse i Museet i Holbæk’s H.C.Andersen- arrangement

17. august: ”Digteren og Perlen” Dansk blindesamfund i København

4. september: Deltagelse i Holbæk Museums store teselskab

15. september: ”Fuglenes lange rejse” i Jyderup Sognegård

18 oktober: 100 års historie på 10 minutter ved Elværket i Holbæks 100 års fødselsdag

24. oktober: ”En rejse gennem Odsherred” på Stenhus ålejehjem og for Dansk Blindesamfund

2. december: Julehistorier på Østre skole

6. december: Julehistorier for Oddfellowsøstrene på Slottet i Holbæk

10. og 11. december: Gæstefortællere ved julemarkedet i Roskilde gamle købmandsgård

20 december: Julehistorier i Vipperød sognegård

Tak til bestyrelsen for et godt, solidt arbejde for Odins Ravne

Ingebjør

2010

Årsberetning for 2010

Endnu et år er gået i foreningens unge liv, hvor vi så småt er begyndt at udfolde os over for andre end os selv, selv om de månedlige ravneaftener har været og gerne må vedblive at være kernen i vores arbejde.

19.marts: Verdens fortælledag: Arrangement for børnehaver på Holbæk Bibliotek. Pernille, Rita Richard og Ingebjørg fortalte små historier

21. marts: Vi medvirkede i Ildstedet, Roskilde, hos Roskilde Fortællerlaug: Ole, Ingebjørg, Rita og Pernille (?)

7.april: Frank, Richard og John fortalte om og af H C Andersen på Holbæk Bibliotek

2. maj: Ebon fortalte på Holbæk Museum

22 – 24. maj: Rita, Pernille, Kirsten H, Ingebjørg og Ole med musik af Flemming Nørgaard fortalte ved Fortællefestivalen i Lejre

9. maj: Skovens dag, Rita, Ebon, Kirsten E og Ingebjørg afprøvede en eventyrvandring i naturskoleskoven i Holbæk. Vi besluttede at slanke projektet lidt.

19. og 20. juni gentog vi eventyrvandringen ved børnekulturdagene på Nyvang med større held. Her medvirkede: Rita, Ebon, Kirsten E og Ingebjørg

7. juli: Ingebjørg fulgte traditionen op med eventyraften for børn og bedsteforældre på sommerlejr på Nyvang

2. august: John og Pernille fortalte på Holbæk Museum

4. september: Vi medvirkede som forening ved Holbæk Museums 100-års dag: Freddy, Kirsten H, Ebon og Ingebjørg og Pernille. Ingebjørg fortalte ”musene i Søren Mais gård”

9. september: Kirsten H, Ingebjørg og Ole fortalte ”Fuglenes lange rejse” i Huset på Næsset. Musik Flemming Nørgaård.

25. – 26. september: Ravnekursus med Katrine Faber, hvor vi lånte Østre Skoles lokaler (Takket være Ebon)

24 november: Angreb på mellemtrinnet, Østre Skole (som tak for lån): Richard, Pernille, Rita og Ingebjørg.

??? December: Pernille fortalte julehistorier i Huset på Næsset

7. december: Rita og Ebon fortalte julehistorier for ”Ladies Chamber” i Holbæk

11. og 12. december: Ingebjørg og Pernille medvirkede ved Roskilde Fortællerlaugs arrangement i ”Den gamle Købmandsgård” med samme erfaring som ved lignende arrangement på Nyvang: der kom for få, så konceptet burde ændres.

10. januar 2011: Kirsten H, Ole og Ingebjørg fortalte ”Fuglenes lange rejse” for beboerforeningen ”Stejlepladsen” med musik af Flemming Nørgaard

Dertil kommer de månedlige aftener for os selv, og her skal lyde en særlig tak for en dejlig sæsonafslutning d. 27. maj i Bennebo til Kirsten E.og til Rita for en dejlig juleafslutning d. 25. november, hvor vi afprøvede Matts Rehmanns fortælleøvelser, ledet af Rita – det var rigtig sjovt.

Dertil kommer, at Richard har redesignet vores logo.

Tak for en god indsats og et godt samarbejde i året, der just er gået. Lad os håbe på lige så mange arrangementer i 2011.

12 -01.- 2011.

Ingebjørg

Tilføjet ved generalforsamlingen at, Rita var ikke med den 19 marts, og Pernille fortalte julehistorier i Huset på Næsset den 5. december.

2009

Årsberetning for 2009

2009 blev så det år, hvor ravnene forsigtigt begyndte at flyve fra ”reden”, idet året blev præget af en række udadvendte aktiviteter.

Vi er stadig 13 (?) medlemmer, ikke mange, men nok til at vi kan deltage i offentlige arrangementer. Vi har både været med, hvor det lykkedes, og hvor man må sige, at her har vi ikke noget at gøre. Her kommer folk ikke for at få en historie.

Meget vigtigt er de månedlige mødeaftener, hvor vi kan slibe vores historier af i hyggeligt selskab og til stor fornøjelse for hinanden. Jeg skal ikke fremhæve nogen, men det var nu ekstra hyggeligt at være hos Kirsten E til forårsafslutning, også selv om det ikke blev til bålaften, og så er der grund til at takke Richard og ikke mindst Grethe for en meget flot og vellykket juleafslutning.

Jeg vil nu kort nævne, hvad vi som ravne har deltaget i:

Februar: 9. og 13. februar: Fortælleværksted på Vandrehjemmet, hvor 3 deltog. Det blev ikke nogen succes på grund af manglende publikum, men jeg kan ikke pege på noget bestemt og sige: Det var her vi fejlede. Måske var det de forkerte, vi ville have fat i på det forkerte sted.

10. februar deltog vi i Holbæk Museums børneaktiviteter med 2 deltagere. Det var hyggeligt, men vi har ikke hørt mere til dem, så det var måske det..

24. februar fortalte 2 ravne om borgmester Bierfreund ved et pænt besøgt arrangement på samme museum.

Marts: 19. marts aftenfortællinger på Holbæk Bibliotek, 20. marts eventyr for børnehavebørn og gå-hjem-historier for børn og voksne samme sted. 9. deltagere. Det hele i anledning af Store fortælledag d. 20 marts.

Maj: 3 ravne var med i fortællefestivalen i pinsen i Sagnlandet Lejre. Vi deltog ikke specifikt som Odins Ravne, men lagde heller ikke skjul på vores tilknytning til Odins Ravne.

Juni: 13. og 14. juni var der 3 ravne, som fortalte for børn og voksne ved Andelslandsbyens børnekulturweekend. Den ene dag var der næsten ingen tilhørere. Den anden dag var det pænt besøgt, og folk sagde, de var godt tilfredse.

September: deltog vi som forening i Det store teselskab, Holbæk Museum, både som forening og som fortællere. 3 deltog. 8. september var vi inviteret til at fortælle for Ældresagen i Holbæk. 6(?) deltog. Det viste sig at være et problem for de fleste af os at fortælle via mikrofon. Det var nødvendigt på grund af deres teleslynge, men er dårlige betingelser for fortælling, hvor mikrofonen dels er i vejen og dels kræver en bestemt måde at tale på. Jeg har ingen fornemmelse af, om det fungerede godt eller dårligt. 26. september havde vi en særdeles god workshop med Katrine Faber, hvor 12 deltog. Denne workshop var støttet af DATS, både landsdækkende og regionalt. Ebon havde skaffet os et godt og meget billigt lokale på Østre skole. Den 27. september var der så fortællecafé på Kulturkasernen, hvor historierne fra dagen før blev afprøvet, men for alt for få publikummer, hvad enten det skyldtes stedet eller ukendskab til ravnenes formåen. 10 fortalte.

November: 1. november fortalte ravnene på Holbæk Bibliotek ”Fuglenes lange rejse” med musik af Flemming Nørgaard. Spillet af ham selv og Ole K Ejsing. 3 fortalte. Der var et par og tyve tilhørere, som var godt tilfredse. Men spørgsmålet er, om biblioteket synes, det er nok til, at de vil deltage som arrangører fremover.

December: 1. december havde Kirsten H fået en invitation til at fortælle for ”Soroptimisterne” i Odsherred, men kunne ikke, hvorefter det gik over i ravneregi. 2 deltog, og tilhørerne har udtrykt deres tilfredshed med fortællingerne.

Januar 2010: 17. januar var Odins Ravne inviteret til at fortælle på ”Ildstedet” i Roskilde, hvor ”Roskilde Fortællelaug” har en fortællecafé en gang om måneden. Det var hundekoldt, og der kom ikke så mange, men det var svært hyggeligt, og det er min forventning, at vi bliver inviteret til at deltage igen. 21. januar: Besøg hos Brejninge pensionistforening ? deltog. 22. jan besøg hos Orø brugerråd, hvor 2 deltog samt Flemming Nørgaard, som musiker til ”Historien om Perlen”.

Det var alt for dette år. Det har været karakteristisk, at der har været for mange gengangere, dels fordi en del arrangementer har været eftermiddagsarrangementer, hvilket udelukker dem, der også skal passe deres arbejde, dels fordi der nok kan spores en vis tilbageholdenhed hos nogle af ravnene, og skal vi op på et højere aktivitetsniveau, må alle se at komme ud af starthullerne og være med.

Egentlig skulle et underudvalg under bestyrelsen have arrangeret endnu en workshop denne gang over 2 dage, men af forskellige grunde bl. a. at så mange er medspillere i Teaterrøddernes store forestilling i slutningen af marts, har det måttet udsættes til midt i september, men workshoppen kommer.

Derudover har bestyrelsen arbejdet på at gøre ravnene kendt hos dem, der kan bruge os, dels og ikke mindst ved mund til mund metoden og dels via en lille folder. Dertil kommer vores hjemmeside, men der skal gøres mere endnu.

Det var ordene – tak for et godt og interessant samarbejde, ikke mindst samarbejdet med bestyrelsen har været godt.

Ingebjørg Ejsing

Formand

2008

Årsberetning for 2008:

Odins Ravne – Holbækfortællerne har nu brugt et år på at komme i gang:

Vi har holdt ”hjemme – hos” møder 1 gang om måneden, første gang den sidste torsdag i august, med succes – derefter den sidste torsdag i måneden. Der har hver gang været 8 – 10 deltagere, og alle, der ville, har haft mulighed for at afprøve historier og få et par råd til at komme videre med historien, uden at man følte sig udsat for hårdt pres. - Stor tak til dem, der lagde hus til.

Vi har haft 2 halvoffentlige fortællecaféer i gæstehuset på Stejlepladsen, hvor vi hver især kunne invitere. Der har været ca 6 fortællere i gang hver aften til ca 25 gæster, den første aften med musik i pausen af Flemming Nørgaard og Ole. Tak til dem og tak til Ebon for ”lån” af huset.

Dertil kommer enkelt-arrangementerne: Ingebjørg, Ole og Flemming (som musiker) fortællearrangement på Biblioteket og senere i Huset i Udby, Ole og Ingebjørg ved Store Teselskab på Holbæk Museum i september, Ebon og Ingebjørg med fortælleværksteder 2 gange i efterårsferien på Vandrerhjemmet + historiefortælling 3 gange på Museet, Ingebjørg et par gange på Nyvang bl. a. i sommerferien, Richard ved solhvervsfest i Svinninge, Ole og Ingebjørg har fortalt sagaen om Frederik Ludvig Bierfreund for FOA' efterlønsklub d. 5. jan.Ole og Ingebjørg har desuden deltaget i fortælleseminar på Ry Højskole, en uge i juli. Frank har været på workshop ved Sejerøfestivalen.

Indtil nu har honoraret bestået af ”smågaver” eller en ”tak for hjælpen”.

Det ser ud til at denne form for fortællearrangementer sagtens kan fortsætte. - Aktuelt med Ebon, Ingebjørg og Richard med fortælleværksted i Accisehuset på Kalundborgvej (Vandrerhjemmet), Kirsten E, Richard og Ingebjørg med historierpå Museet, alt sammen i vinterferien.

Herudover er der planlagt fortællearrangementer i forbindelse med Store Fortælledag d. 19/20. marts i samarbejde med Biblioteket, og Ingebjørg og Ole fortæller sagaen om Frederik Ludvig Bierfreund d. 24. februar på Museet.

Vi har fra bestyrelsens side foreslået et samlet udspil fra Odins Ravne til fortællefestivalen på Lejre i pinsen, men der var ikke tilslutning nok til det. Derfor har enhver måttet tilmelde sig personligt med sit eget program. Jeg ved kun af, at Ole og Ingebjørg har tilmeldt sig med et fælles program.

Vi har fra bestyrelsens side forsøgt løbende at holde medlemmerne orienteret om vigtige begivenheder/arrangementer i fortællermiljøet.

Foreningen og bestyrelsen har måttet sige farvel til Regitse, der ikke kunne overkomme alt det hun gerne ville og derfor har måttet melde sig ud af begge dele.

Men hun figurerer stadig på vores liste over interesserede, der holdes orienteret om vores egne arrangementer.

Richard har indtil nu overtaget Regitses plads i bestyrelsen.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for i år – ikke mindst til bestyrelsen der har trukket læsset - og vel mødt til næste år med forhåbentlig mange udfordringer.

Ingebjørg

Tilføjelse ved generalforsamlingen, om at Frank var på fortællekursus på Sejerø 5-6 september.

Vedtægter

Åbnes her

Vedtægter for Odins Ravne

§ 1. Foreningens navn er Odins Ravne. Dens hjemsted er Holbæk Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1 at medvirke til at den mundtlige fortælling bliver en levende og synlig del af kulturen i Holbæk kommune.

Stk. 2 på tværs af kulturskel at give kendskab til den danske kulturs og andre kulturers fortællertraditioner.

Stk. 3 at arbejde for at skabe rum og rammer for mødet mellem fortæller og publikum, bl.a. ved offentlige og private arrangementer.

Stk. 4 At samarbejde med andre fortællerkredse/foreninger om at lave fælles kurser og arrangementer.

§ 3.Medlemmer

Stk. 1 Som medlem af Odins Ravne kan optages enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2 Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, når særlige forhold giver anledning til det. Det kræver 2/3 af bestyrelsens stemmer. En afvisning skal til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling, såfremt den afviste ønsker det.

Stk. 3 Såfremt et medlem overtræder foreningens love, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende midlertidigt. Dog skal eksklusionen besluttes endeligt ved førstkommende generalforsamling efter høring af medlemmet.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen holdes i 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med min. 2 ugers varsel.

Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper forelægges til godkendelse.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges enten af et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ethvert fuldgyldigt medlemskab har en stemme ved generalforsamlingen.

Medlemskab forudsætter, at kontingentet er betalt.

Kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen arbejder efter foreningens formål og varetager foreningens interesser udadtil som indadtil. Formanden og kassereren kan indgå aftaler på foreningens vegne.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol ved møderne.

§ 6. Hæftelse og tegningsret. For de aftaler foreningen indgår, hæfter kun foreningen. Bestyrelsenhæfter ikke personligt på vegne af foreningen. Kassereren har tegningsretten vedr. det økonomiske og formanden har tegningsretten for foreningens øvrige anliggender.

§ 7.Regnskab. Kassereren er ansvarlig for, at der føres regnskab og opkræves kontingent. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 8. Vedtægtsændring:

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen
a) ved fuld enighed blandt de fremmødte medlemmer
eller
b) 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 9 Opløsning

Ved foreningens opløsning anvendes formuen til kulturelle almennyttige formål efter bestyrelsens indstilling. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27.marts 2008,
med ændringer vedtaget på generalforsamlinger 26. januar 2017 / 6. april 2017 og 26. april 2018 / 12. maj 2018.

Rita Lindegaard Sørensen - Freddy Harthimmer – Richard Olsen

(bestyrelsen 2018)


Vi er medlemmer hos

Dansk Amatør Teater & Scenekunsthttp://www.dats.dk

Fortællere i Danmarkhttp://www.fortaellereidanmark.dk


Og vi samarbejder direkte med

Roskilde Fortællelaug på forskellige områder. http://www.roskildefortaellerlaug.dk

Holbæk Kommune i forbindelse med f.eks. kulturkassernen, biblioteket og museet

Økonomi

Åbnes her

Kontingentet er 200 kroner om året.

Fortællehonorar afhænger af arrangementets art og hvordan Odins Ravne skal medvirke, f.eks. hvor mange fortællere vi stiller med.

Honoraret udgør minimum 1000 kr til foreningen, hvis jeres arrangement varer under 60 minutter og 1500 kr. hvis arrangementet varer længere end 60 minutter.
Honoraret er normalt incl. transport. Skriftlig aftale om honorar træffes med Odins Ravne ved formanden Rita Lindegaard Sørensen eller en af de aftaleansvarlige. Du kan også aftale direkte med den enkelte fortæller og må da også afregne honoraret direkte med vedkommende. 

Der opkræves ikke honorar af vores faste samarbejdspartnere. 

Foreningens bankkonto

Reg. nr. 1726  Kontonr. 5155 614 635
Nordea, Holbæk afd.

Holbækfortællerne Odins Ravne CVR: 31 38 01 38